Myndighetssamarbete behövs i glesbefolkade områden – styrningen av säkerhetstjänsterna är oenhetlig

Myndighetssamarbetet är en metod för att effektivt ge hjälp i glesbefolkade områden. I praktiken kan samarbetet dock begränsas av myndigheternas befogenheter.

Statens revisionsverk har granskat myndighetssamarbetet i säkerhetsstjänster för glesbefolkade områden. Syftet med dessa tjänster är att förbereda sig och reagera på bland annat brott, olyckor och säkerhetshot. Myndighetssamarbetet syftar till att mer effektivt använda myndighetsresurser i glesbefolkade områden.

I myndigheternas dagliga verksamhet är samarbetet smidigt och omedelbart. Situationen blir dock mer komplicerad om en myndighet är tvungen att sköta uppdrag på en annan myndighets vägnar. I sådana situationer begränsas den närmaste patrullens handlingskapacitet ofta av myndighetens behogenheter och egna lagstadgade uppdrag.

”Det är svårt att fastställa och genomföra gemensamma mål, eftersom olika myndigheter har olika bakgrunder, uppdrag och styrsystem. God samarbetspraxis är inte särskilt välkänd, eftersom ingen organisation följer upp och aktivt utvärderar praxisen och fördelarna med samarbetet”, säger Mikko Koskinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Myndigheterna har uppmuntrats att samarbeta genom redogörelse och strategier för den inre säkerheten och genom olika projekt för utveckling av säkerheten i glesbefolkade områden. Målen för lokal och regional säkerhetsplanering har också styrt myndigheterna att samarbeta. Trots detta har styrningen av samarbetet som helhet inte varit tydlig.

Åren 2006–2014 styrde Inrikesministeriet aktivt myndigheterna att samarbeta. Därefter har samarbetet dock endast några enskilda gånger nämnts i målen för myndigheternas verksamhet. De mål som satts upp av centralförvaltningen har till och med stridit mot varandra. Å ena sidan har myndigheterna styrts att samarbeta, å andra sidan har de styrts att koncentrara sig på de grundläggande uppgifterna. Fram till 2014 styrde Inrikesministeriet även uppgörandet av regionala och lokala säkerhetsplaner. Därefter har allt färre planer gjorts upp. De senaste åren har regionförvaltningsverken inte heller främjat uppgörandet av planerna. I januari 2019 publicerade Inrikesministeriet nya riktlinjer för säkerhetsplaneringen.

”Tydliga strukturer och en långsiktig styrning skulle stödja de regionala myndigheternas samarbete och verksamhet bäst. I kommande reformer av lokalförvaltningen och regionförvaltningen bör mer uppmärksamhet fästas på hantering och samarbete inom regional säkerhet”, säger Koskinen.

Ta del av publikationen: Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier