Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering

Förhandsredovisning av valfinansiering

Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar.

Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018.

För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15.

Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen.

Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före kl. 15. Förhandsredovisningar som lämnas in efter tidsfristen publiceras och behandlas inte.

VTV lägger ofördröjligen ut kandidaternas förhandsredovisningar som sådana på följande nätadress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas förhandsredovisningar finns på följande adress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Partifinansiering -> Läs redovisningarna -> Förhandsredovisning.

Redovisning av valfinansieringen

Den egentliga redovisningen av valfinansieringen ska göras av alla kandidater i presidentvalet.

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet är ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet.

Om någon kandidat vid det första valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, utfärdar statsrådet en kungörelse om resultatet av presidentvalet den andra dagen efter den första valdagen och valresultatet fastställs 30.1.2018. I så fall ska redovisningen av valfinansieringen göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 2.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

Kandidater vid det eventuella andra valet är de kandidater som har fått flest röster vid det första valet. Om en andra omgång hålls, konstaterar statsrådet den fjärde dagen efter det andra valets valdag vilkendera kandidaten som vid det andra valet har fått flest röster och blivit vald till republikens president. Statsrådet utfärdar en kungörelse om resultatet av pre-sidentvalet och valresultatet fastställs 15.2.2018. Redovisningen av valfinansieringen ska göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet av det andra valet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 16.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

VTV lägger ut redovisningarna av valfinansieringen som sådana på följande adress:
www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Rapporter

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter om publicerade redovisningar av valfinansiering. Tjänsten producerar rapporter om bland annat alla som har lämnat in redovisningar, redovisningar som saknas, redovisningar som har inkommit efter ett visst datum och de största donatorerna.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter

Rapporterna kan också laddas upp i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter -> Faktamaterial

Vite

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning inte redovisar sin valfinansiering eller om en redovisning visar sig vara uppenbart felaktig eller bristfällig, kan Statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att göra en redovisning eller att rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Resultattjänst och annan informationstjänst

Allmänna statistiktjänster i samband med val och valresultaten tillhandahålls av Justitieministeriet, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Allmän information om val: www.vaalit.fi

Resultattjänst: tulospalvelu.vaalit.fi 

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket lägger ut de mottagna förhandsredovisningarna och redovisningarna av valfinansieringen samt partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas redovisningar i realtid på sin webbtjänst där redovisningarna kan läsas. Dessutom är det möjligt att inhämta information om redovisningarna i olika rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten
fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering.

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit, och

  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

kategorier