Projektbolagsmodellen är problematisk med tanke på statsfinanserna, trots att de nuvarande specialföretagen har fungerat effektivt

Riskerna med specialföretagsmodellen vid planeringen av järnvägsinvesteringar är betydande för staten. De specialföretag som planerar tre stora järnvägsprojekt har dock arbetat effektivt och skapat nya innovativa förfaringssätt.

Revisionsverket utredde hur väl specialföretagsmodellen stödjer ändamålsenligheten, effektiviteten och måluppfyllelsen i planeringen av järnvägsförbindelser. Entimmeståget till Åbo Ab, Finlandsbanan Ab och Östbanan Ab, som grundades 2020–2022 för att planera stora järnvägsprojekt, har agerat smidigt och effektivt samt strävat efter att utveckla ansvarsfulla och innovativa planeringslösningar. Bolagen har också skapat goda verksamhetssätt för riskhantering och kostnadsuppföljning som i tillämpliga delar bör införas i trafikledsförvaltningens verksamhet.

Med tanke på statsfinanserna rekommenderar revisionsverket inte att specialföretag planerar stora investeringar i järnvägsnätet. Inte heller den långsiktiga finansieringen, som skulle sträcka sig över hela planeringsfasen och över valperioderna och som ansågs vara en styrka i projektbolagsmodellen, förverkligades för alla bolags del i och med att finansieringen omfördelades i regeringsprogrammet 2023.

Specialföretag som planerare av det statliga järnvägsnätet omfattas inte av Finlands lagstiftning. Även upphandlingsmiljön har varit utmanande och man har ännu inte sett att specialföretagsmodellen skulle ha gett betydande kostnadsbesparingar i planeringsarbetet. Trots att specialföretagens planeringsuppgift och -roll hade definierats tydligt, fanns det ett visst utrymme för tolkning i deras övriga uppgiftsbeskrivning. Dessutom har Trafikledsverket orsakats ett oförutsett behov av ytterligare planering och åtaganden.

Revisionsverket rekommenderar att statsrådet noggrant bör överväga användningen av specialföretag som finansierings- och organisationsform för planering av järnvägsprojekt och motivera sina val på ett transparent sätt. Innan stora järnvägsprojekt genomförs ska statsrådet besluta om stora frågor, såsom spårsträckningar, och säkerställa hanteringen av betydande risker.

Utifrån revisionens resultat är det möjligt att planera och utveckla specialföretagens verksamhet. Revisionen gav riksdagen och trafikledsförvaltningen information också för förberedelsen av framtida trafikinfrastrukturinvesteringar och beslutsfattandet om dem.

Bekanta dig med publikationen: Specialföretag inom planeringen av järnvägsinvesteringar

kategorier