Revisionsverket utredde hur företagsledare ser på Finland som investeringsmiljö

Statens revisionsverk (SRV) har utrett hur företagsledare ser på Finland som investeringsmiljö för att bedöma varför Finlands framskjutna placeringar i jämförelser av ländernas konkurrenskraft inte omsätts i ekonomisk tillväxt. SRV och företagsledare, experter och tjänstemän från olika branscher tog tillsammans fram flera förslag på hur investeringsmiljön kan förbättras, bl.a. smidigare tillståndsprocesser och offentliga upphandlingar, utbildningsvägar och värdering av marknadsföringskunnande.

I två revisioner utredde SRV hur Finland skulle kunna främja företagens investeringar. Finland jämfördes med Sverige, Danmark och Nederländerna som investeringsmiljö. Revisionen gällde framförallt fyra sektorer: gruvverksamhet, läkemedelsindustri, programvaruindustri och detaljhandel. Revisionerna skapade en helhetsbild av företagens investeringsmiljö och vad som är bra i Finland och vilka saker staten skulle kunna främja ytterligare.

Koncentration av investeringar försämrar Finlands läge i förhållande till konkurrentländerna

– Finlands ekonomi är fortfarande mindre än den var 2007 och företagens investeringar har ännu inte nått upp till samma nivå som före finanskrisen. Vettiga investeringar har en central del i företagens produktivitetsförbättringar och lönsam tillväxt. En bra miljö för företagsinvesteringar är också bra för ekonomisk tillväxt, säger ledande effektivitetsrevisor Vesa Koivunen.

– Länderna konkurrerar om företagens investeringar. Hur välkänt landet är och dess image påverkar valet av investeringsland. Även om företagen i övrigt skulle ha relativt lika förutsättningar att verka i olika länder medför koncentrationen av investeringar att Finland hamnar i ett sämre läge. När man tittar på storföretagens nordiska huvudkontor har t.ex. Sverige över sju gånger fler kontor än Finland, säger ledande effektivitetsrevisor Auri Pakarinen.

Enligt de intervjuade företagsledarna har marknadsföringskunnande ganska låg status i Finland. Av de nordiska företagens femtio värdefullaste varumärken är bara sex finländska. Inom näthandel ligger de finländska företagens försäljning under EU:s medelvärde. När näthandeln växer hamnar alltså en allt större del av finländarnas konsumtion hos utländska företag.

Offentlig förvaltning kan förbättra företagsmiljön med egna åtgärder

De intervjuade företagsledarna uppskattade den offentliga förvaltningens professionalism och tillförlitlighet. Ett utvecklingsområde som nämndes var att snabba upp, förenkla och effektivisera myndigheternas verksamhet. Långa tillstånds- och besvärsprocesser samt striktare bestämmelser än EU-standarderna vid offentliga upphandlingar är exempel på sådant som skapat missnöje i olika branscher.

Ett problem som nämndes för många branscher, t.ex. programmering, var att kunskaperna hos de anställda blir föråldrade. Däremot ser Finland ut att ha utmärkta möjligheter att attrahera investeringar med högt mervärde på läkemedelsområdet, om användningen av patientregister och biobanker i medicinsk forskning underlättas.
Avgörande vid investeringsbeslut är företagens syn på Finland och vilka erfarenheter man har av verksamhet här jämfört med konkurrentländerna. Idealläget är att Finland har en effektiv förvaltning som främjar investeringar och skapar konkurrensfördelar jämfört med praxisen i andra länder.

Innovationsförmåga, lättrörlighet, försökskultur, nätverk, serviceanda och vidsynthet i den offentliga förvaltningen underbygger en konkurrenskraftig investeringsmiljö. Dialog med företagen – både potentiella investerare och företag som redan är verksamma här – spelar en nyckelroll i skapandet av en bra investeringsmiljö.

Läs mer (Främjande av företagens investeringar – samlad bedömning)

Läs mer (Främjande av företagens investeringar – synpunkter från fyra branscher)

kategorier