SRV har granskat partifinansieringen – för det mesta fungerar transparensen

– Utifrån granskningarna är redovisningarna av partifinansieringen i väsentliga delar riktiga och ger relevanta uppgifter om bidragen till de granskade sammanslutningarna. Visserligen har en del redovisningar kompletterats i efterskott, men detta har skötts korrekt, säger redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola.

Vid granskningarna framkom likväl flera fall där bidragsmottagaren inte alltid hade lämnat aktuella redovisningar av alla de bidrag som bidragsmottagaren hade fått. Vid granskningen 2016 observerades också i likhet med de tidigare granskningarna, att det inte är möjligt att få en tillförlitlig helhetsbild av partifinansieringen genom att enbart klarlägga inkomstfinansieringen och intäkterna enligt bokslutet.

– De granskade partierna och övriga sammanslutningarna har många slags bokföringstransaktioner som betraktats som genomgångsposter. Det är viktigt att klarlägga deras innehåll med tanke på det bidrag som avses i partilagen, säger ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors.

Enligt SRV hade de granskade sammanslutningarnas bokföring skötts i princip adekvat så att tillsynen enligt bestämmelserna i partilagen kunde verkställas utifrån bokföringen. Revisionsverket vill dock betona betydelsen av en noggrann, tillräckligt specificerad och aktuell bokföring samt att de redovisningsskyldiga ska lägga märke till låne- och avtalsdokumentation, hantering av medlemsavgifter och redovisning av kassamedel. Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen bör dessutom kunna härledas från bokföringen och andra utredningar och avstämmas mot dem.

– Vi uppdagade också brister hos de övervakade sammanslutningarna i fråga om valet av revisorer och bokslutsberättelserna. De valda revisorerna var inte alltid auktoriserade revisorer, så som partilagen förutsätter, och vissa bokslutsberättelser saknade yttranden enligt partilagen, säger Krokfors.

Enligt SRV bidrar tillsynen och granskningarna till transparensen i partifinansieringen. SRV fortsätter granskningarna i höst i ett femtiotal partiorganisationer.

År 2016 ålades Statens revisionsverk också att granska statsunderstödet till partierna, det så kallade partibidraget. SRV har redan noterat behov av att utveckla avtalsprocesserna enligt statsunderstödslagen.

***
SRV och granskning av partifinansieringen

Statens revisionsverk övervakar iakttagandet av bidrag, redovisning av kostnader för och finansiering av valkam-panjen som avses i partilagen samt uppgörandet och inlämnandet av handlingar i anknytning härtill. Som bidrag räknas alla prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer.

I Finland finns cirka 6 000 partiföreningar, av vilka 145 står under revisionsverkets tillsyn. De har alla lämnat sina bokslutshandlingar för 2015 till registret för redovisning av partifinansieringen.

Åren 2011–2016 gjorde SRV sammanlagt 160 granskningar av partifinansieringen. Under samma period redovisade partierna, deras distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer, partinära sammanslutningar och partiföreningar bidragsprestationer till ett totalt belopp av cirka 17,9 miljoner euro, av vilket cirka 2,3 miljoner euro hänförde sig till 2016.

År 2016 granskade SRV samtliga åtta riksdagspartier, deras sex kvinnoorganisationer samt 34 distriktsorganisationer främst i Kajanaland, Lappland, Norra Savolax, Norra Österbotten, Satakunta och Södra Savolax. Det sammanlagda antalet granskningar av partifinansieringen var 48, vilket var en ökning med 13 från året innan.

***
Upplysningar lämnas av
– Klaus Krokfors, ledande redovisningsrevisor, tfn 09 432 5743, etunimi.sukunimi@vtv.fi
– Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef, tfn 09 432 5713, etunimi.sukunimi@vtv.fi

kategorier