Staten har köpt långvariga tjänster genom direktupphandling i strid med upphandlingslagen

Statens revisionsverk påminner om att obetydlig konkurrens är en risk för statens långvariga tjänsteupphandlingar.

Revisionsverket granskade upphandlingen av tjänster som staten beställt av samma tjänsteproducenter under en lång tid. En långvarig relation med samma leverantör kan uppstå till exempel genom ett långvarigt tjänsteavtal eller så att tjänsten konkurrensutsätts regelbundet och samma leverantör vinner konkurrensutsättningen.

“Staten använder en ansenlig mängd medel för tjänsteupphandling och flera myndigheter har långa leverantörsrelationer. I långa leverantörsrelationer kan till exempel kontraktsändringar leda till att upphandlingen inte längre är förenlig med upphandlingslagen. Man bör uppmärksamma långvariga tjänsteupphandlingar som ett bredare fenomen och säkerställa att upphandlingarna har genomförts lagenligt och på ett ekonomiskt effektivt sätt samt att de har administrerats ändamålsenligt”, säger Lassi Perkinen, revisionschef vid revisionsverket.

Revisionsverket granskade sammanlagt fjorton långvariga upphandlingar vid sex statliga upphandlingsenheter. I fyra fall konstaterades direktupphandlingar som enligt revisionsverket borde ha konkurrensutsatts. De tre ekonomiskt mest betydande fallen som stred mot upphandlingslagen upptäcktes vid Migrationsverket. En direktupphandling som stred mot upphandlingslagen upptäcktes också vid UF-centret (NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter).

Migrationsverket har genomfört en stor upphandling av ett datasystem genom storskaliga direktupphandlingar efter att ursprungligen ha konkurrensutsatt systemet 2006. Enligt revisionsverket borde upphandlingen av UMA-systemet ha konkurrensutsatts på nytt redan för över tio år sedan, när upphandlingshelheten breddades märkbart. Dessutom har två upphandlingar av förläggningsverksamhet delvis genomförts genom direktupphandlingar som strider mot upphandlingslagstiftningen.

“Bestämmelserna i upphandlingslagen om förutsättningarna för direktupphandling är uttömmande. Direktupphandling är ett undantag från skyldigheten till allmän och öppen konkurrensutsättning, så myndigheterna ska kontrollera noggrant att den är lagenlig”, säger Matti Vedenkannas, ledande lagstiftningsexpert vid Statens revisionsverk.

Risken vid långvariga avtalsförhållanden är att statens ställning som tjänsteupphandlare försvagas och att priset på tjänsten blir högt. Detta hade dock inte just skett vid de objekt som revisionsverket granskade.

Å andra sidan kan ett långt avtalsförhållande också vara en fördel. Upphandlingen kan kräva stora investeringar om det är fråga om till exempel anskaffning av informationssystem eller isbrytnings- eller färjetrafik. Även konceptskapande samt utveckling och testning av tjänster kan förutsätta ett långt avtalsförhållande.

Revisionsverket anser att den obetydliga konkurrensen är en allmän riskfaktor vid upphandlingar. Så var fallet i de flesta av de granskade långvariga upphandlingarna. Den upphandlande enheten hade ofta fått endast ett eller två anbud, enskilda upphandlingar hade inte konkurrensutsatts överhuvudtaget och i vissa fall gjordes ett stort antal direktupphandlingar som fortsättning på den konkurrensutsatta perioden.

Läs rapporten: Statens långvariga tjänsteupphandling

kategorier