Statens långvariga tjänsteupphandling

I de granskade långvariga tjänsteupphandlingarna ingick direktupphandlingar som borde ha konkurrensutsatts. I tre av dem var Migrationsverket upphandlande enhet och i en UF-centret (NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter).

Revisionen gällde statens långvariga tjänsteupphandlingar. Vid revisionen avses med långvarig upphandling en situation där staten har köpt vissa tjänster av samma tjänsteleverantör under en lång tid. Föremål för revisionen var sex statliga upphandlingsenheter och sammanlagt fjorton långvariga upphandlingar.

En betydande del av statens verksamhetskostnader används för upphandlingar och en betydande del av upphandlingarna är tjänsteupphandlingar. Staten köpte tjänster för 3,3 miljarder euro 2022. Kompetensen inom upphandlingsverksamheten och god förvaltning av de upphandlade tjänsterna har stor betydelse för hur de statliga myndigheterna lyckas i sin verksamhet.

Av de fjorton granskade upphandlingarna var fyra sådana som gjorts som direktupphandling men som borde ha konkurrensutsatts. I tre av dessa var Migrationsverket upphandlande enhet och i en UF-centret. I upphandlingsförfarandena observerades i övrigt inget väsentligt att anmärka på.

Upphandlingarnas ekonomiska effektivitet bedömdes ur olika synvinklar. På basis av revisionen hade statens ställning som köpare av tjänster i allmänhet inte försvagats så att priserna på tjänsterna skulle ha stigit väsentligt. Den ekonomiska effektiviteten var dock förknippad med risker, av vilka den största var bristen på konkurrens: antalet anbud var i genomsnitt få och vissa upphandlingar hade inte konkurrensutsatts överhuvudtaget.

På basis av revisionen bör Migrationsverket och UF-centret säkerställa att upphandlingarna konkurrensutsätts på behörigt sätt samt fästa avseende vid att upphandlingsdokumenten förvaras ändamålsenligt. Mer allmänt ska statens upphandlande enheter fästa avseende vid antalet anbud och sträva efter att skapa tillräcklig konkurrens och möjliggöra flera bra anbud i konkurrensutsättningen.

kategorier