Statens revisionsverk följer coronavirussituationens inverkan på de offentliga finanserna och anpassar sin verksamhet

Det exceptionella läget ökar värdet av riskhanteringskompetens och krisledningsberedskap. Att man orkar arbeta vidare och samarbetar framgångsrikt är ytterst viktigt. Vi vill bidra till statsförvaltningens förmåga att handla lägligt och effektivt. Vi säkerställer riksdagens tillgång till information även i undantagsförhållanden och fortsätter att producera information som stöd för beslutsfattandet.

Coronavirussituationen påverkar även revisionsverkets verksamhet. Vi följer statsförvaltningens och myndigheternas verksamhet i dessa undantagsförhållanden med hänsynstagande till att vårt arbete inte blir en onödig belastning för tjänstemän som arbetar under svåra omständigheter.

Vi anpassar vår verksamhet så att revisionsarbetet och våra informationsförfrågningar inte belastar myndigheterna och förvaltningen mer än nödvändigt i coronasituationen. Särskilt noga övervägs påbörjandet av nya revisioner. Hos oss stöder vi personalens förutsättningar att långvarigt utföra expertarbete via kommunikation på distans och att förena vardagsliv och distansarbete.

Enligt bedömningen från Finlands Bank (18.3) har coronaviruset betydande konsekvenser för Finlands ekonomi, och ekonomin går in i en recession i år. Statens revisionsverks uppgift är att med stöd av den s.k. finanspolitiska lagen bedöma och övervaka efterlevnaden av såväl nationella som EU:s finanspolitiska regler. Vi bedömer utsikterna och riskerna för de offentliga finanserna, vilka nu påverkas av coronaviruset i väsentlig grad. Den exceptionella situation som coronaviruset orsakat påverkar de offentliga finanserna genom den allmänna ekonomiska utvecklingen samt direkta finanspolitiska åtgärder, och därför följer vi båda särskilt noga.

Vi förbereder oss för att i maj planenligt redovisa vår bedömning av skötseln av de offentliga finanserna utifrån besluten vid vårens ramförhandlingar och planen för de offentliga finanserna. Coronaviruspandemin kommer att ha en inverkan såväl avseende finanspolitiska åtgärder och regeringens mål som avseende mekanismen för exceptionella lägen och EU:s bestämmelser. Vi tar naturligtvis hänsyn till de exceptionella förhållandena och åtgärderna när vi gör bedömningen av hur de offentliga finanserna har skötts.

kategorier