Tillgången till arbetskraft hämmar batteribranschens tillväxt

Förutsägbarheten i tillståndsförfarandet och problem med tillgången till arbetskraft kan hindra batteribranschens tillväxt. Den finländska batterivärdekedjan, som bygger på koldioxidsnål mineral- och energiproduktion, kan driva den internationella batteriindustrin mot produktion som är bättre för miljön.

Statens revisionsverk granskade statens roll i främjandet av batterivärdekedjan. Målet för den nationella batteristrategin är att mineraler som utvunnits ur Finlands jordmån ska förädlas till batterier och installeras i elbilar i Finland.

Ur ett globalt klimatpolitiskt perspektiv är det positivt att batteriindustrin finns i länder som Finland, där kraven på ansvarsfullhet beaktas. Klimatkonsekvenserna av den finländska batteriindustrin, som baserar sig på koldioxidsnål mineral- och energiproduktion, hör till de minsta i världen. Detta kan också minska den europeiska batteri- och bilindustrins beroende av den globala marknaden.

“Trafikens utsläppsmål kan uppnås genom långsiktig hållbar affärsverksamhet som stärker Europas konkurrenskraft. Detta strider inte mot våra nationella intressen, eftersom även Finlands nationalekonomi drar nytta av elektrifieringstekniken”, konstaterar Sami Vuorinen, ledande effektivitetsrevisor.

På basis av revisionen finns de största bristerna i säkerställandet av batteribranschens arbetskraft och kompetens. Prognosinformation om batteribranschens utveckling har funnits till förfogande, men Undervisnings- och kulturministeriet har inte utnyttjat den. Undervisnings- och kulturministeriet har lagt över ansvaret för tillgodoseendet av kompetensbehoven på utbildningsanordnarna och företagen.

”Batteribranschen har redan nu allvarliga matchningsproblem. Om inga målmedvetna satsningar görs i fråga om tillgången till arbetskraft kommer batteribranschens tillväxt i Finland att hämmas”, säger Vuorinen.

Tillståndsprocessernas längd blir mer förutsägbar

Miljökonsekvensbedömningen och tillståndsförfarandena säkerställer batteribranschens hållbarhet. Ett finländskt miljötillstånd ses även ute i världen som en garanti för produktionens hållbarhet. Problemet är att tillståndsförfarandena har dragit ut på tiden.

”Det vore viktigt för företagen att tillståndsprocessens längd och slutresultat i viss mån skulle kunna förutses. Exempelvis tidsbegränsade miljötillstånd utgör en administrativ börda för företagen”, konstaterar Vuorinen.

Finlands Malmförädling Ab:s uppgift är att utveckla batteri- och gruvbranschen och verka som ägare inom den. Specialuppgiftsbolaget ägs av staten och styrs av statsrådets kansli. Genom Finlands Malmförädling Ab har staten främjat uppkomsten av omfattande industriella projekt i Finland med rimliga kapitalsatsningar.

Finlands Malmförädling Ab:s verksamhetsmodell har varit en föregångare i världen och har hittills kunnat konkurrera med länder som beviljar statligt stöd. Då projekt för ren omställning framöver får stöd i större utsträckning än i nuläget måste man säkerställa att stödens inriktning och effekter följs upp systematiskt.

Bekanta dig med publikationen: Främjande av batterivärdekedjan

kategorier