Tillsynen har ökat transparensen i partifinansieringen

Partiorganisationerna korrigerade sina tidigare finansieringsredovisningar till följd av granskningarna. Statens revisionsverk uppmanade återigen partierna att precisera sin rapportering om partistödet.

Statens revisionsverks årliga berättelse om tillsynen över partifinansieringen har publicerats. Partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer och andra partiföreningar och partinära sammanslutningar uppgav att de i fjol fick cirka 3,6 miljoner euro i bidrag. Bidragsredovisningarna gjordes i revisionsverkets register. Utöver redovisningarna för 2021 redovisades ytterligare 0,7 miljoner euro i kompletteringar av tidigare års bidrag.

Enligt ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors vid Statens revisionsverk iakttar partiorganisationerna bestämmelserna om finansieringen rätt väl. Tack vare tillsynen har transparensen i finansieringen förbättrats ytterligare.

“Trots det upptäckte vi igen ett flertal prestationer som inte hade redovisats i enlighet med lagen. En betydande del av de kompletteringar som gjorts i registret är en direkt följd av våra granskningar på hösten. Våra granskningar resulterade i att åtskilliga bidragsprestationer från många år redovisades i registret”, säger Krokfors.

De utbetalda statsunderstöden uppgick till 35,5 miljoner euro

Revisionsverket övervakar också statsunderstöden som beviljas av statsrådet för politisk verksamhet, dvs. det så kallade partistödet. År 2020 betalades cirka 35,5 miljoner euro i partistöd.Partiorganisationerna har också årligen fått cirka 5–7 miljoner euro i avgifter till förtroendevalda.

Partiernas redovisningar av de understöd som de överfört till olika underorganisationer har årligen avvikit från de belopp som understödstagarna uppgett. I sina granskningar uppmanade Statens revisionsverk återigen partierna att precisera sin rapportering.

Efter korrigeringarna motsvarade statsunderstödsredovisningarna varandra eller så förklarades skillnaden i övriga bokslutshandlingar. Nästan alla bokslutshandlingar som avses i partilagen har nu lämnats in i revisionsverkets redovisningsregister lagenligt “, berättar Krokfors.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. Granskningen sträcker sig flera år bakåt i tiden. I fjol granskade Statens revisionsverk 52 partiers distriktsorganisationer. I Finland finns det cirka 6 000 partiföreningar, av vilka Statens revisionsverk övervakar cirka 150. Statens revisionsverk har inte rätt att granska partiernas lokalföreningar.

En parlamentarisk valarbetsgrupp utredde nyligen behovet av att utveckla val- och partilagstiftningen. Arbetsgruppen föreslog bland annat att kandidat-, förtroendemanna- och riksdagsledamotsavgifterna inte skulle betraktas som bidrag. Dessutom understödde arbetsgruppen tanken att sedvanliga betalningar, såsom resekostnadsersättningar, som baserar sig på EU-institutioners och andra motsvarande internationella organisationers budgetar, inte ska betraktas som bidrag.

Statens revisionsverks granskningar av partifinansieringen fortsätter igen hösten 2022.

Läs rapporten: Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021 

kategorier