Tillväxtstrategin för hälsobranschen lyckades inte märkbart styra ministeriernas och finansiärernas verksamhet

I tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen saknades ett tydligt syfte, även målen och uppgiftsdefinitionen var oklara. Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering behöver långsiktighet.

Statens revisionsverk utvärderar hur effektivt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) har främjats med hjälp av offentliga finansieringsinstrument samt politisk och strategisk styrning.

Revisionen gällde särskilt tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades 2014, och färdplanen för 2016–2018. Dessutomutvärderade Statens revisionsverk hanteringen av Business Finlands och Finlands Akademis finansieringsinstrument. Business Finland och Finlands Akademi delar ut offentlig forsknings- och utvecklingsfinansiering (FoU).

I tillväxtstrategin och färdplanen för hälsobranschen hade beslutsfattarna inte tillräckligt exakt fastställt strategins syfte och mål eller verkställarnas uppgifter och ansvarsförbindelser. Även den svaga koordineringen av styrmedlen försvårade uppnåendet av strategins mål.

“Tillväxtstrategin för hälsobranschen har inte märkbart lyckats inrikta ministeriernas och finansieringsorganisationernas verksamhet, utan de har anpassat strategin till sina egna syften, verksamhetsmodeller och lagstadgade uppgifter och främjat dem i stället”, säger Timo Oksanen, effektivitetsrevisionsråd vid Statens revisionsverk.

Statens revisionsverk rekommenderar att ministerierna bättre samordnar sektorsövergripande strategier, såsom tillväxtstrategin för hälsobranschen, ministeriernas övriga strategiska och finansiella styrning samt finansieringsorganisationernas lagstadgade uppgifter. Handledningen behöver också koncentreras och förtydligas så att den inte innehåller korsstyrning.

“Tillväxtstrategin för hälsobranschen är ett nytt sektorsöverskridande verktyg för politik- och strategistyrning i FUI-verksamheten. Den styrde inte förvaltningen mot att utveckla sina verksamhetssätt, men skapade och stärkte det sektorsöverskridande samarbetet inom hälsobranschen”, berättar Oksanen.

Att genomförandet var utspritt på tre ministerier och två finansieringsorganisationer: arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Business Finland och Finlands Akademi, utgjorde en utmaning för hanteringen av strategins verkställande.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering behöver långsiktighet

Statens revisionsverk anser att finansieringsorganisationernas finansieringsstyrning har varit kortsiktig, vilket har försvårat stödet för kommersialiseringen av forskningsdata. Kortsiktigheten bör elimineras för att finansieringsorganisationerna ska kunna planera finansieringen som en långsiktig helhet. Den offentliga finansiering som inriktas på FUI-verksamhet bör vara systematisk, långsiktig och täcka hela kedjan från produktionen av data till kommersialiseringen av dem.

Målet med tillväxtstrategin för hälsobranschen är att göra Finland till en internationellt känd föregångare för forskning och affärsverksamhet inom hälsobranschen. För att effektivisera verkställandet utarbetades en färdplan för åren 2016–2018. Det nuvarande verkställandet av strategin styrs av färdplanen för 2020–2023.

Finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är en statsfinansiellt betydande utgiftspost. I budgeten för 2022 har 2,49 miljarder euro reserverats för ändamålet.

Läs rapporten: Hantering av utnyttjandet av forskningsdata i affärsverksamhet inom hälsobranschen

Statens revisionsverk ordnar ett evenemang om FUI-finansiering och utvärdering av dess effektivitet för intressentgrupper den 9 juni kl. 12.30–15. Evenemanget kan följas på webben. Mer information och anmälningslänk på evenemangets webbplats: VTV Nyt! TKI-toiminta Suomen talouskasvun vauhdittajana?

kategorier