Undantagsförfarandena i skötseln av statsfinanserna var motiverade under coronatiden – de normala förfarandena bör återupptas snabbt

Enligt Statens revisionsverk har statens stimulans- och stödåtgärder varit viktiga för att trygga ekonomin, och försörjningsberedskapen har fungerat under undantagsförhållandena. Inriktningen av företagsstöden, som beviljades till följd av coronasituationen, fungerade däremot inte särskilt väl. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de mest väsentliga observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

De exceptionella förfarandena i skötseln av statsfinanserna har varit motiverade, men revisionsverket anser att man borde återgå till att följa utgiftsramen till fullo och även att ramsystemet borde utvecklas. Till exempel borde man inkludera tilläggsbudgetar i ramregeln och även bedöma beaktandet av statens inkomster i ramförfarandet.

Företagsstöden riktades ojämnt

Enligt revisionsverkets revision fördelade sig de coronarelaterade stöden inte särskilt väl med tanke på företagens ekonomiska svårigheter. Revisionen publiceras i sin helhet den 28 oktober. I synnerhet i början av den ekonomiska krisen bedömdes inte behovet av utvecklingsstöd korrekt när understödsbesluten bereddes och de sökande behandlades inte jämlikt. Det fanns mera tid för beredning av kostnadsstödet och det riktades bättre.

Trots pandemisituationen borde undantagsarrangemangen för företag slopas när de ekonomiska utsikterna förbättras. Även ändamålsenligheten i andra företagsstöd kräver kritisk granskning i större utsträckning”, konstaterar generaldirektörens ställföreträdare Matti Okko.

Samma risker och missförhållanden upprepas från en reform till en annan

Revisionsverket har granskat flera omfattande förvaltningsreformer under årsberättelseperioden. Reformerna försvåras av tidspress och av att det är svårt att kontrollera verkställandet. Det finns också ofta problem med att förnya datasystemen. Ibland har man inte tillräckligt tydlig uppfattning om de problem man försöker ta itu med när reformen inleds.

Statens revisionsverk lämnar årligen i september en berättelse till riksdagen om sin verksamhet. Utifrån årsberättelsen kan revisionsutskottet framföra iakttagelser om skötseln av statsfinanserna för riksdagens ställningstagande.

Läs rapporten: Statens revisionsverks årsberättelse 2021 (Öppnas i nytt fönster)

Revisionen “Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin – allokering och administration av stöden i början av epidemin” publiceras 28.10.

kategorier