Urfolkskunskap och förändringen i den arktiska miljön är huvudteman vid mötet mellan världens revisionsmyndigheter

Vid revisionsmyndigheternas generalförsamling i Rovaniemi funderar man på hur förvaltningen bättre kan beakta de risker som den snabba miljöförändringen medför samt de möjligheter som urfolkskunskapen tillhandahåller för anpassningen till förändringarna.

Den 22 generalförsamlingen för arbetsgruppen för miljörevision (WGEA, Working Group on Environmental Auditing) vid den internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer (INTOSAI, The International Organization of Supreme Audit Institutions) hålls i Rovaniemi i Finland 22.1–24.1.2024.

Finland är ordförandeland för arbetsgruppen under perioden 2020–2025. Huvudteman för generalförsamlingen är förändringen i den arktiska miljön samt urfolkskunskap, som är kollektiv och ärvs muntligt från generation till generation. Urfolkskunskapens betydelse framhävs när mänskligheten tvingas anpassa sig till klimatförändringen.

“Klimatet värms upp allra snabbast i den arktiska regionen, vilket i sin tur har globala effekter”, säger Petteri Taalas, generaldirektör för Meteorologiska institutet och tidigare generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen.

Taalas är en av huvudtalarna vid generalförsamlingen, som Statens revisionsverk står värd för.

Andra talare är bland annat Carla Ware från Australien, som ansvarar för urfolkens perspektiv vid revisionerna, Klemetti Näkkäläjärvi, ordförande för samiska klimatrådet, Jerry V. DeMarco från Kanadas revisionsmyndighet och kommissionär för miljö och hållbar utveckling, Hannu Takkula, Rovaniemibo och medlem i Europeiska revisionsrätten samt Sami Yläoutinen, generaldirektör för Statens revisionsverk.

“På grund av miljöproblemens globala natur är det nyttigt för revisionsmyndigheterna att samarbeta internationellt för att utveckla revisionerna. Urfolkskunskapen ger revisionsarbetet ett nytt och viktigt perspektiv som också har varit aktuellt på olika håll i världen”, konstaterar Vivi Niemenmaa, generalsekreterare för arbetsgruppen för miljörevision.

Bekanta dig med generalförsamlingens program: WGEA Assembly 2024

Intervjuförfrågningar via Statens revisionsverks kommunikation: Eira Heinämies, kommunikationssakkunnig, eira.heinamies@vtv.fi, tfn 050 3786 099.

kategorier