Utmaningarna inom statsfinanserna fortsätter – åtgärdernas effekter bör granskas heltäckande

Statens revisionsverk förväntar sig en starkare planmässighet och starkare styrning av förvaltningsreformerna och de politiska åtgärderna. Revisionsverket har lämnat sin årsberättelse, dvs. en sammanställning av resultaten av sin revisions- och tillsynsverksamhet, till riksdagen.

Utmaningarna inom statsfinanserna är fortfarande betydande. Att svara på dem kräver en omfattande granskning av effekterna och samarbete mellan förvaltningsområdena.

”Tillräckligt konkreta och långsiktiga mål skapar en grund för att förvaltningsverksamheten, samt dess resultat och ekonomiska effekter ska kunna styras och följas upp”, konstaterar generaldirektör Sami Yläoutinen.

Effekterna ska bedömas så omfattande som möjligt redan i planeringsskedet

Statens revisionsverk har granskat flera reformer genom vilka förvaltningen omarbetar sina strukturer och förbereder sig för omvärldsförändringar. Föremålen för revisionerna har varit bland annat förmånssystemen, klimatfinansieringen, organisationsfusioner inom förvaltningen samt åtgärder som stödjer näringslivet och den ekonomiska tillväxten.

Enligt revisionerna har måluppställningen och samarbetet mellan förvaltningsområdena förbättrats. Decentraliserad styrning och otillräcklig uppföljning försämrar dock möjligheterna att utvärdera verksamhetens resultat och effekter. Följaktligen finns det också mindre information som stöd för planeringen av framtida åtgärder.

Effekterna utvärderas inte heller alltid tillräckligt omfattande. Till exempel i beredningen av reformen av den sociala tryggheten bör man enligt Statens revisionsverk särskilt uppmärksamma helheten av flitfällor och utreda om det finns andra fällor i lagstiftningen eller verkställandet av den som försvårar uppnåendet av reformmålen.

Revisionsrekommendationerna har effekt på förvaltningen

Förvaltningen tar till sig revisionsverkets revisionsrekommendationer: 2021 hade 85 procent av rekommendationerna i redovisningsrevisionerna verkställts. Över 80 procent av rekommendationerna även i effektivitetsrevisionerna, laglighetsgranskningarna och granskningarna av finanspolitiken har verkställts antingen helt eller delvis under de två senaste åren. Statens revisionsverk gör en uppföljning när det har gått 2–3 år sedan revisionen och när föremålet för revisionen har haft tillräckligt med tid att utveckla sin verksamhet.

“Vi riktar fortsättningsvis in revisionen på förvaltningsreformer och åtgärder som stödjer balansen i statsfinanserna. Genom att förnya oss säkerställer vi själva att revisionen och tillsynen är högklassiga, det vill säga att vi fullföljer vår kärnuppgift,” berättar Yläoutinen.

Statens revisionsverk lämnar årligen i september en berättelse till riksdagen om sin verksamhet. Utifrån årsberättelsen kan revisionsutskottet framföra iakttagelser om skötseln av statsfinanserna för riksdagens ställningstagande.

Läs rapporten: Statens revisionsverks årsberättelse 2022

kategorier