Verket för finansiell stabilitet har goda förutsättningar att sköta bankresolutionsuppgifter

Utifrån Statens revisionsverks granskning har Verket för finansiell stabilitet goda förutsättningar att sköta bankresolutionsuppgifter.

Lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (resolutionslagen) fastställer för Verket för finansiell stabilitet, som är inrättat i början av 2015, befogenheter i enlighet med direktivet om återhämtning och resolution av banker att tillämpa resolutionsverktyg och andra befogenheter. Operativt oberoende har säkerställts genom att inrätta ett fristående ämbetsverk.

De nationella resolutionsmyndigheterna, såsom Verket för finansiell stabilitet i Finland, ansvarar för resolutionsuppgifter berörande mindre betydande banker, som övervakas på nationell nivå. Revisionsverket riktade sin granskning till resolutionsuppgifter som Verket för finansiell stabilitet ansvarar för. Inom den gemensamma resolutionsmekanismen för bankunionen ansvarar Gemensamma resolutionsnämnden i sin tur för resolutionsuppgifter som berör betydande banker.

”Verket för finansiell stabilitet har upprättat en första resolutionsplan för varje mindre betydande bank. Planerna innefattar i stort sett de delområden som bör ingå i planerna”, säger ledande effektivitetsrevisor Vuokko Mustonen.

Statens revisionsverk rekommenderar emellertid att Verket för finansiell stabilitet preciserar avsnitten om informations- och kommunikationsplaner i resolutionsplanerna.

Finansiell krishantering förutsätter samarbete mellan alla berörda myndigheter. Verket för finansiell stabilitet och Finlands Bank bör upprätta en överenskommelse om samarbete och i överenskommelsen precisera det lagstadgade informationsutbytet. Överenskommelsen om samarbete mellan olika myndigheter om samarbete och arbetsfördelning för finansiell krishantering bör uppdateras så att den är förenlig med den förändrade verksamhetsmiljön och de institutionella strukturerna.

”Verket för finansiell stabilitet och Finlands Bank bör upprätta en överenskommelse om samarbete. Finansministeriet bör i sin tur tillsammans med andra myndigheter se till att samarbetsöverenskommelsen om ömsesidigt samarbete uppdateras. Dessutom bör finansministeriet utöka sin rapportering om verksamheten för Verket för finansiell stabilitet till riksdagen”, säger Mustonen.

Statens revisionsverk har rätt att få information, men inte rätt att granska Finansinspektionen, dvs. den behöriga myndighet som utövar banktillsyn. För att omfattningen av bankunionens externa granskning ska öka bör finansministeriet utreda möjligheten att utvidga revisionsverkets granskningsrätt.

Ta del av publikationen: Verket för finansiell stabilitet som en del av den gemensamma resolutionsmekanismen för bankunionen

kategorier