Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä.

Kriisinratkaisulaissa on säädetty vuoden 2015 alussa perustetulle Rahoitusvakausvirastolle elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaiset valtuudet kriisinratkaisuvälineiden ja muiden valtuuksien käyttöön. Erillisen viraston perustamisella on varmistettu toiminnallinen riippumattomuus.

Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, kuten Rahoitusvakausvirasto Suomessa, vastaavat kansallisesti valvottavien vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä. VTV:n tarkastus kohdistui Rahoitusvakausviraston vastuulla oleviin kriisinratkaisutehtäviin. Pankkiunionin yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto vastaa puolestaan merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä.

”Rahoitusvakausvirasto on laatinut jokaiselle vähemmän merkittävälle pankille ensimmäisen kriisinratkaisusuunnitelman. Laaditut suunnitelmat sisältävät suurelta osin suositellut osa-alueet”, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Vuokko Mustonen.

VTV kuitenkin suosittaa Rahoitusvakausvirastoa täsmentämään kriisinratkaisusuunnitelmien informaatio- ja viestintäsuunnitelmaosia.

Rahoitusjärjestelmän kriisinhallinta edellyttää kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten yhteistyötä. Rahoitusvakausviraston ja Suomen Pankin tulisi laatia yhteistoiminta-asiakirja, jolla täsmennetään lainsäädännössä määriteltyä tiedonvaihtoa. Eri viranomaisten yhteistyötä ja työnjakoa koskeva rahoitusjärjestelmän kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja olisi päivitettävä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja institutionaalisia rakenteita.

”Rahoitusvakausvirastoa ja Suomen Pankkia suositetaan laatimaan yhteistoiminta-asiakirja. Valtiovarainministeriön tulisi puolestaan huolehtia muiden viranomaisten kanssa keskinäistä yhteistyötä koskevan yhteistoiminta-asiakirjan ajantasaistamisesta. Valtiovarainministeriötä suositetaan myös laajentamaan raportointiaan Rahoitusvakausviraston toiminnasta eduskunnalle”, Mustonen sanoo.

VTV:llä on tiedonsaantioikeus, mutta ei tarkastusoikeutta pankkivalvonnan toimivaltaiseen viranomaiseen eli Finanssivalvontaan. Jotta pankkiunionin ulkoisen tarkastuksen kattavuus paranisi, valtiovarainministeriötä suositetaan selvittämään VTV:n tarkastusoikeuden laajentamista.

Tutustu julkaisuun: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Kategoriat