Vid välfärdsområdesvalet togs finansiering emot också från förbjudna aktörer

Välfärdsområdesvalet som hölls i januari 2022 har granskats. Korrigeringar gjordes i 380 redovisningar.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen och redovisningen av den vid det första välfärdsområdesvalet i historien. Var och en av de 2 785 fullmäktigeledamöter och ersättare som valdes till välfärdsområdena gjorde en lagstadgad redovisning av valfinansieringen. Av dem kompletterade eller korrigerade 380 sina redovisningar antingen på begäran av Statens revisionsverk eller av andra skäl.

Vid tillsynen över finansieringen vid välfärdsområdesvalet framgick det att bidrag i vissa fall hade tagits emot av aktörer från vilka man enligt lagen om kandidaters valfinansiering inte får ta emot bidrag. I dessa fall var stödbeloppen dock mindre än 1 500 euro, vilket innebär att lagen inte förpliktar till att namnge bidragsgivaren.

“Eftersom bidragsbeloppen underskred den fastställda gränsen, förblir bidragen och bidragsgivarna dolda för offentligheten. Liknande fall observerades också vid föregående riksdagsval och Europaparlamentsval”, berättar Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor vid Statens revisionsverk.

Det är inte tillåtet att ta emot bidrag till exempel om man inte kan klarlägga vem givaren är. Bidrag från utlandet får tas emot endast från enskilda personer och från sammanslutningar och stiftelser med samma ideologiska hållning som kandidaten. Dessutom är det förbjudet enligt lagen att ta emot bidrag från bland annat staten, välfärdsområdet och kommunen.

I Vanda och Kervo välfärdsområde hade en kandidat tagit emot mer än det belopp om 6 000 euro som är tillåtet enligt lagen från en enskild givare.

“Tillsynen över valfinansieringen grundar sig på redovisningarna av valfinansieringen och på de kompletterande uppgifter och utredningar som lämnats till Statens revisionsverk. Genom dessa säkerställer vi att kandidaterna redovisar för de bidrag de fått i enlighet med lagen och med tillräcklig noggrannhet. Den redovisningsskyldiga ansvarar alltid själv för att redovisningen är korrekt”, säger Londen.

Vid välfärdsområdesvalet i januari samlade en representant för Samlingspartiet i Västra Nylands välfärdsområde in den största finansieringen, 36 775 euro. Finansieringen vid välfärdsområdesvalet uppgick till sammanlagt 4,8 miljoner euro. Av detta belopp bestod 1,8 miljoner euro av externa bidrag och resten av kandidaternas egna eller deras stödföreningars medel. Alla redovisningar av valfinansieringen finns på webbplatsen Vaalirahoitusvalvonta.fi.

Läs rapporten: Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

kategorier