Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid välfärdsområdesvalet 2022 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Samtliga redovisningsskyldiga vid välfärdsområdesvalet 2022 har redovisat sin valfinansiering på det sätt som föreskrivs i lag. Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldige som svarar för redovisningens riktighet.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna har totalt 380 redovisningar kompletterats eller korrigerats efter att redovisningen lämnats in.

Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B232022rd