Vikten av hållbar utveckling har ökat i ministeriernas verksamhet

Hållbar utveckling avspeglas i ministeriernas verksamhet i allt större utsträckning. Kopplingen mellan hållbar utveckling och beredning av politiken bör dock stärkas ytterligare. Finland har för egen del förbundit sig att främja FN:s handlingsplan för hållbar utveckling, en plan som är gemensam för FN:s medlemsländer.

Statens revisionsverk har utvärderat hur väl staten har främjat en hållbar utveckling. Som ett av FN:s medlemsländer har Finland förbundit sig till handlingsplanen och målen för hållbar utveckling. I revisionsverkets granskning utvärderade revisionsverket hur statsrådet har planerat, styrt, följt upp och utvärderat främjandet av hållbar utveckling. I granskningen utvärderade revisionsverket inte resultaten och effekterna av främjandet av hållbar utveckling.

Betydelsen av en hållbar utveckling har ökat i ministeriernas verksamhet. Vissa ministerier har fastställt att hållbar utveckling utgör en utgångspunkt eller ett mål för ministeriets strategi. Dessutom har ministerierna identifierat och utsett verksamheter som genomför FN:s mål för hållbar utveckling. Ministerierna har stärkt sina interna nätverk som har till uppgift att fästa avdelningarnas och enheternas uppmärksamhet vid hållbar utveckling.

Hållbar utveckling saknar dock fortfarande en klar koppling till det beredningsarbete som utförs på ministerierna. Dessutom har ministerierna inte analyserat den ekologiska, ekonomiska respektive sociala hållbarheten i olika politikinnehåll. Politikprinciperna för hållbar utveckling, bland annat globalt ansvar och långsiktighet, har inte heller varit föremål för analys.

”Ministerierna bör därför göra mer systematiska analyser av huruvida deras verksamhet är förenlig med FN:s plan för hållbar utveckling”, säger Lassi Perkinen, revisionschef på Statens revisionsverk.

De senaste åren har statens budgetpropositioner innehållit information om de anslag, skatter och stöd som bidrar till en hållbar utveckling.

”Det är bra att hållbar utveckling presenteras som ett separat politikområde i budgetpropositionerna. Trots detta har presentationen av information om hållbar utveckling ännu inte styrt budgetberedningen”, säger Perkinen.

Revisionsverket rekommenderar att statsrådet lägger fram ett förslag till kostnader för hållbarhetsfrämjande åtgärder och försöker utvärdera effekterna av åtgärderna. Samtidigt är det viktigt att statsrådets mål starkare ska styra ministeriernas verksamhet.

År 2015 gav FN en resolution om målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Den presenterar de mål som är gemensamma för alla stater, och uppmanar staterna att sätta upp egna mål som tar hänsyn till utvecklingsnivån och särdragen i landet. Våren 2017 gav statsrådet i Finland en nationell handlingsplan för att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling.

Ta del av publikationen: Främjande av hållbar utveckling

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

kategorier