Frågor och svar om Veikkaus

Veikkaus verksamhet har debatterats flitigt i offentligheten de senaste veckorna. Även revisionsverket har fått frågor om Veikkaus. Som svar på frågorna har vi sammanställt basfakta om tillsynen över Veikkaus.

1. Vem övervakar Veikkaus?

Det är flera myndigheter som delar på tillsynen över penningspel i Finland. Regleringen av penningspel handhas av elva olika aktörer, inklusive riksdagen, statsrådet, Statsrådets kansli, Inrikesministeriet, Polisstyrelsen och Social- och hälsovårdsministeriet. Utöver de externa övervakarna har Veikkaus ett förvaltningsråd som ska följa och övervaka bolagets verksamhet. De flesta statsbolag har lagt ner förvaltningsråden, men vissa bolag med specialuppgift har fortfarande ett förvaltningsråd.

Mer information om tillsynen över Veikkaus finns i Konkurrens- och konsumentverkets rapport (pdf, på finska), sidorna 22–25.

2. Har Statens revisionsverk granskat Veikkaus?

Ja, det har vi, visserligen inte ofta och inte på sistone. Det gamla Veikkaus, som verkade före 2017, var föremål för endast ett fåtal direkta revisioner, eftersom penningspelsanordnarna tidigare var mer tydligt separerade från staten. Ta del av ett nyligen publicerat blogginlägg om revisionerna av det gamla Veikkaus.

Det nuvarande monopolbolaget Veikkaus har varit verksamt sedan början av 2017, och revisionsverket har ännu inte reviderat bolaget. Den senaste revisionen av Veikkaus med tanke på ägarstyrningen verkställdes 2013.

Dessutom påverkar bolagsformen hos Veikkaus revisionerna, eftersom revisionsverket riktar granskningarna av statens bolagstillgångar främst på ägarstyrningen. Revisionsverket har befogenhet att revidera bolag där staten utövar bestämmanderätten speciellt med avseende på statens ägarstyrning och delägarrätt. Vid behov får revisionsverket utföra mer ingående revisioner av statsbolagen.

3. Vem svarar för ägarstyrningen av Veikkaus?

Veikkaus Ab är ett aktiebolag som ägs helt av staten vars ägarstyrning handhas av avdelningen för ägarstyrning vid Statsrådets kansli. Inrikesministeriet fastställer reglerna för penningspelen och Polisstyrelsen övervakar att reglerna iakttas.

Statens ägarstyrning innebär att staten som delägare utövar sin rösträtt på Veikkaus bolagsstämma samt även med andra medel påverkar bolagets förvaltning och verksamhetsprinciper. Statsrådet har fastställt principerna för ägarstyrningen i principbeslutet om statens ägarpolitik. En av utgångspunkterna för ägarpolitiken är regeringsprogrammet, och av hävd brukar den nya regeringen ge ett uppdaterat principbeslut. Regeringen Rinne ger sannolikt sitt principbeslut om ägarpolitiken senare under 2019.

4. Vem får avkastningen från Veikkaus?

Ministerierna. Veikkaus redovisade exempelvis rörelsevinsten för 2018, 1 014 miljoner euro, till förmånstagarministerierna som delar ut medlen som bidrag. Veikkaus redovisade 537,5 miljoner euro till Undervisnings- och kulturministeriet, 436,1 miljoner euro till Social- och hälsovårdsministeriet och 40,6 miljoner euro till Jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom betalade Veikkaus lotteriskatt med 211 miljoner euro.

5. Borde inte Veikkaus och ägarstyrningen av bolaget granskas nu? När har revisionsverket för avsikt att granska dem?

Revisionsverket avväger utifrån sin omvärldsbevakning vilka revisionsteman som ska ingå i granskningsplanen för de närmaste åren. Vi väljer revisionsteman utifrån riskexponeringen med betoning på bland annat temats betydelse för statsfinanserna samt på att kunna tillhandahålla aktuell revisionsinformation som underlag för riksdagens och/eller statsförvaltningens beslut i ett skede då det är möjligt att påverka frågan. Revisionsverket kommer att utvärdera behovet att granska Veikkaus och ägarstyrningen av bolaget samtidigt som vi utvärderar andra revisionsteman.

kategorier