Heli Mikkelä ny direktör på Statens revisionsverk

Heli Mikkelä, som kom till Statens revisionsverk från Statistikcentralen, ser samarbetet med intressenter och initiering av debatt som speciellt viktiga element i revisionsverkets arbete.

Heli Mikkelä, agronomie- och forstmagister och politices magister, tillträdde 16 september som direktör för revisionsverkets effektområde Hållbar utveckling av förvaltningen. Mikkelä säger att hon ser fram emot nya uppgifter och att få medverka vid utvecklingen av förvaltningen i Finland och stödja en hållbar utveckling. Hon ser sin nya befattning som en naturlig fortsättning på sina tidigare uppgifter inom forskning och statistikframställning.

”Statens revisionsverks ambition att leverera information och sakkunskap som är allt mer förankrat i beslutsfattandet och planeringen har en mer övergripande koppling till utvecklingen av ledning genom information i samhället överlag. Här spelar gediget samarbete och en solid och dialogbaserad verksamhetskultur en viktig roll. Jag vill från start ta aktivt kontakt med olika intressenter för att väcka samarbete och dialog, samtidigt som jag gärna ser att intressenterna också är aktiva och kontaktar mig”, säger Heli Mikkelä.

Enligt Mikkelä behövs det i samhället sådana opartiska aktörer som Statens revisionsverk, som både levererar information och vid behov ger samhället en tankeställare och får det att öppna ögonen.

”Statens revisionsverk har perfekt insyn i det finländska samhället. De insikter och den information som verket tar fram är en värdefull resurs då vi vill utveckla samhället, identifiera styrkor och utvecklingsbehov och bygga vidare på tidigare erfarenheter”, säger Mikkelä.

Mikkelä leder ett effektområde vars dagordning toppas av bland annat hållbar utveckling och miljöfrågor, eftersom Finland de närmaste åren är ordförande för revisionsorganens globala paraplyorganisation INTOSAIs miljöarbetsgrupp.

Mikkelä var senast överdirektör på Statistikcentralen, där hon tidigare också har innehaft befattningar som utvecklingsdirektör, direktör för informationstjänst och kommunikationschef. Hon har också haft kommunikations- och expertuppgifter på Skogsforskningsinstitutet.

Hållbar utveckling av förvaltningen är ett av revisionsverkets fyra effektområden som leder verkets revisions- och tillsynsarbete och stärker den samhälleliga effekten av den framtagna informationen. Statens revisionsverk tog fram en ny strategi och förnyade sitt ledningssystem våren 2019. Målet är ett effektfullt, effektivt och enhetligt revisionsverk.

kategorier