Revisionsverket har en ny organisation – målet är att stärka revisionsinformationens samhälleliga effekt

Statens revisionsverk har tagit fram en ny strategi och förnyat sitt ledningssystem. I fortsättningen leder VTV sin verksamhet med hjälp av fyra effektområden. Förändringen syftar till att skapa en bredare samhällseffekt, en ledningsmodell som beaktar de snabba förändringarna i omvärlden, smidiga processer och mångsidig kompetensutveckling.

“Målet är ett verkningsfullt, effektivt och enhetligt fungerande revisionsverk. Styrande i vår verksamhet är att producera information som stöd för utveckling av förvaltningen. För oss är det mycket viktigt att den revisionsinformation vi producerar kan utnyttjas brett inom statsförvaltningen”, sammanfattar generaldirektör Tytti Yli-Viikari.

Revisionsverket leds inom fyra effektområden

Revisionsverkets nya effektområden är 1) en hållbar offentlig ekonomi 2) en hållbar utveckling av förvaltningen 3) ett välmående och tryggt samhälle och 4) en fungerande informationshantering. Verkets revisions- och tillsynsarbete leds inom dessa fyra områden, som även ska stärka den producerade informationens samhälleliga effekt.

Planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna står i centrum för området Hållbar offentlig ekonomi. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Området täcker även tillsyn och reglering av finanssektorn, som är viktig med tanke på de statsfinansiella riskerna. Revisions- och tillsynsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och transparent sätt. VTV:s oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. Effektområdet leds av Matti Okko.

Området Välmående och tryggt samhälle fokuserar på välfärdsstatens grundpelare, dvs. sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt övergripande säkerhet. Revisionsinformationen bidrar till att säkerställa och utveckla den ekonomiska hållbarheten på dessa delområden. Effektområdet leds av Anna-Liisa Pasanen.

Området Fungerande informationshantering berör statsfinanserna och statskoncernen över hela linjen. Fokus ligger på ekonomiområdets informationshantering, effektivitetens, riskhanteringens och den interna kontrollens utveckling och statskoncernens budgetefterlevnad. Effektområdet leds av Jaakko Eskola.

Nyckelteman för området Hållbar utveckling av förvaltningen är ett enhetligt statsråd, förvaltningens strukturreformer och försökskultur, staten som arbetsgivare, hållbar utveckling och lagstiftningens kvalitet. Direktören för effektområdet är ännu inte tillsatt, men valet kommer att ske våren 2019.

Läs mer om VTV:s organisation.

Läs mer om VTV:s strategi.

kategorier