I den femte tilläggsbudgeten minskar den förväntade skuldsättningen – se den uppdaterade visualiseringen

Riksdagen har beslutat om den femte tilläggsbudgeten för 2020. Där har vårens och sommarens uppskattningar om skatteintäkternas utveckling korrigerats. Helheten av utgifter och inkomster kan studeras i Statens revisionsverks visualisering.

Det har influtit mer skatter än förväntat, och därför minskar statens behov av skuldsättning med över en miljard euro. Den största förändringen gäller de skatter som tas ut på basis av omsättningen. Till följd av coronapandemin fick företagen möjlighet att senarelägga betalningen av sina skatter, men denna möjlighet har inte utnyttjats i så hög grad som väntat.

Den största förändringen i anslagen gäller stödet till kommunerna som minskar med cirka 430 miljoner euro. Även detta beror på att skatteintäkterna har utvecklats bättre än förväntat. Tilläggsbudgeten innehåller några tilläggsanslag, till exempel 104 miljoner euro i stöd för förnybar energi och 60 miljoner euro i coronastöd på sociala grunder.

I visualiseringen kan man nu iaktta hur inkomstposterna och anslagen har förändrats i var och en av de fem tilläggsbudgetarna. I slutet av september överlämnade regeringen ytterligare en sjätte tilläggsbudget till riksdagen för behandling. Den innehåller endast ett anslag på 200 miljoner euro för social- och hälsovårdens kostnader för coronapandemin. Ta del av visualiseringen: Coronapandemins konsekvenser för ekonomin.

kategorier