Man vill öka transparensen i valfinansieringen – grundarbetet är gjort, beredningen fortsätter

Den parlamentariska valarbetsgruppen utredde behoven att utveckla vallagen, partilagen och valfinansieringslagen.

Den av statsrådet tillsatta parlamentariska valarbetsgruppen föreslår i sin omfattande slutrapport (endast på finska) flera ändringar i val- och partilagstiftningen. Ändringarna skulle avsevärt öka transparensen i valkampanjernas finansiering.

I arbetsgruppen ingick partisekreterarna från alla riksdagspartier samt sakkunniga från olika organisationer. Statens revisionsverk representerades av överrevisor Jonna Carlson och ledande lagstiftningssakkunnig Kaj von Hertzen.

“För att uppdatera valfinansieringslagstiftningen har man gjort ett bra grundarbete i den parlamentariska valarbetsgruppen. Genom att driva igenom de föreslagna reformerna till lagstiftningen förbättrar man förutsättningarna för tillsynen över valfinansieringen och gör valfinansieringen öppnare”, berättar Carlson.

Arbetsgruppens ändringsförslag går härnäst vidare till justitieministeriets lagberedning och regeringens proposition om dem bereds under våren 2022.

“Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgruppens förslag bearbetas vidare i lagberedningsskedet och att det är först riksdagen som beslutar om den slutliga formen”, säger von Hertzen.

Namnen på stora långivare offentliggörs

Den parlamentariska arbetsgruppen föreslår att namnen på dem som gett stora lån till valkampanjerna ska offentliggöras.

Vid välfärdsområdesval, riksdagsval, Europaparlamentsval och presidentval skulle långivarens namn offentliggöras om lånet är 1 500 euro eller mer. I kommunalval skulle namnet offentliggöras om lånet är 800 euro eller mer.

Om långivaren är ett finansinstitut skulle det räcka med information om att det är fråga om ett lån som beviljats av ett finansinstitut.

Möjligheten att använda vite utvidgas

Arbetsgruppen understöder att Statens revisionsverks möjligheter att övervaka valfinansieringen förbättras genom att vid behov använda vite i större utsträckning.

I fortsättningen skulle det i tillsynen vara möjligt att använda vite i situationer där den redovisningsskyldige inte lämnar begärda tilläggsuppgifter eller utredningar om sin valfinansiering eller till exempel om återbetalningen av de lån som tagits för kampanjen.

Kampanjkonto och tillgång till jämförelseuppgifter för fortsatt utredning

Arbetsgruppen stöder tanken om att utreda ett eventuellt införande av kampanjkonto i riksdagsval, Europaparlamentsval och presidentval. Dessutom anser arbetsgruppen att det är nödvändigt att utreda om Statens revisionsverk kunde få tillgång till jämförelseuppgifter av dem som gett stöd till kampanjen samt av dem som levererat tjänster och produkter.

Den parlamentariska valarbetsgruppen inledde sitt arbete i början av 2020. Dess syfte var att utreda bland annat behoven att utveckla vallagen, partilagen och valfinansieringslagen och utarbeta de ändringsförslag som behövs.

kategorier