Nytt avsnitt i tjänsten VTV.fi: Så här förbereder du dig inför Statens revisionsverks revision

Statens revisionsverk har kompletterat sin webbplats VTV.fi med ett nytt avsnitt. På sidorna under Så här förbereder du dig inför Statens revisionsverks revision där organisationer ges tips om hur de kan förbereda sig inför revisionsverkets revisioner.

På webbplatsen finns nu information om grunderna och kriterierna för revision samt om revisionsprocessen. Statens revisionsverk vill främja ett nära samarbete med de organisationer som är föremål för revisioner i syfte att stödja en hållbar utveckling inom offentliga verksamheter och underlätta organisationernas verksamhet.

Statens revisionsverks revisioner ska säkerställa att statens medel används effektivt och ändamålsenligt. Revisionerna hjälper organisationerna att utveckla sin statligt finansierade verksamhet. I revisionsarbetet följer vi anvisningar som bygger på internationella ISSAI-standarder för offentlig revision. Revisionerna producerar information för riksdagen och statsförvaltningens högsta ledning.

De organisationer som granskas ska lämna till revisionsverket de uppgifter som behövs för revisionen och vid behov bistå revisionen.. Organisationen har rätt att få aktuell information om hur revisionen framskrider och stå i kontakt med revisionsverket under alla revisionsmoment.

Ta del av anvisningarna och kriterierna för revisionerna samt revisionsmomenten:

Så här förbereder du dig inför VTV:s revision

kategorier