Redovisningarna av finansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 finns nu på webben

De flesta av de 27 redovisningsskyldiga vid Europaparlamentsvalet lämnade in sin redovisning till revisionsverket i tid.

Redovisningen över valfinansieringen av Finlands ledamöter i Europaparlamentet och deras ersättare har publicerats på webben. Du kan granska redovisningarna på val- och partifinansieringstillsynens webbplats.

Tidsfristen för inlämnande av redovisning av valfinansiering vid Europaparlamentsvalet 2019 har gått ut. Redovisningen lämnades in inom utsatt tid av 25 av de 27 redovisningsskyldiga. Två redovisningsskyldiga försummade sin skyldighet att redovisa i tid. Redovisningsfristen gick ut 29 juli 2019 klockan 24.00.

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid Europaparlamentsvalet 26 maj 2019 var de som valts till ledamöter av Europaparlamentet samt de som utsetts till ersättare och andre ersättare. Bestämmelser om redovisningsskyldigheten finns i valfinansieringslagen.

Redovisningen ska lämnas in till revisionsverket inom två månader efter att valresultatet fastställts. Valresultatet fastställdes 29 maj 2019. Skriftliga redovisningar skulle lämnas till revisionsverket senast 29 juli 2019 klockan 15.00. Via webbtjänsten var det möjligt att redovisa fram till 29 juli 2019 klockan 24.00. Därefter inlämnade redovisningar antecknades som försenade.

Du kan ta del av redovisningarna av finansieringen på val- och partifinansieringstillsynens webbplats på
Europaparlamentsvalet 2019 – redovisningar av valfinansiering

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs.

I detta syfte ska verket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit

  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Enligt valfinansieringslagen ska den redovisningsskyldiga på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på något annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga till Statens revisionsverk när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.

kategorier