Redovisningarna av valfinansieringen vid riksdagsvalet har lämnats in till revisionsverket – alla lämnade inte redovisningen inom utsatt tid

De flesta av de 277 redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet lämnade in sin redovisning till revisionsverket i tid. Fem redovisningsskyldiga lämnade dock inte den lagstadgade redovisningen av valfinansieringen inom utsatt tid. Du kan granska redovisningarna av valfinansieringen på val- och partifinansieringstillsynens webbplats.

Den utsatta tiden för inlämnande av redovisning av valfinansiering vid riksdagsvalet 2019 har gått ut. Redovisningen lämnades in av 272 redovisningsskyldiga bland de 277 redovisningsskyldiga. Fem redovisningsskyldiga försummade sin skyldighet att lämna in redovisningen inom utsatt tid. Den utsatta tiden gick ut 17 juni 2019 kl. 24.00.

Du kan granska redovisningarna av finansieringen på val- och partifinansieringstillsynens webbplats: Riksdagsval 2019 – valfinansieringsredovisningar.

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering var vid riksdagsvalet 14 april 2019 de som valts till riksdagsledamöter och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställts. Bestämmelser om redovisningsskyldigheten finns i valfinansieringslagen.

Redovisningen skulle lämnas in till revisionsverket inom två månader efter det att valresultatet hade fastställts. Valresultatet fastställdes 17 april 2019. Den skriftligt gjorda redovisningen skulle lämnas till revisionsverket senast 17 juni 2019 kl. 15.00. Redovisningarna kunde lämnas in via webbtjänsten fram till 17 juni 2019 kl. 24.00. Därefter inlämnade redovisningar antecknades som försenat anlända.

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs.

I detta syfte ska verket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit

  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Enligt valfinansieringslagen ska den redovisningsskyldiga på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på något annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga till Statens revisionsverk när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.

kategorier