Revisionsberättelsen om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018 har publicerats

Statens revisionsverk har publicerat berättelsen om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018. Samtliga redovisningsskyldiga vid presidentvalet 2018 har redovisat sin valfinansiering till Statens revisionsverk på det sätt som föreskrivs i lag. Om redovisning föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009).

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket fyra redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde preciseringar till specifikationen av finansieringen. Revisionsverket begärde också samtliga redovisningsskyldiga att lämna utredningar om valfinansieringsredovisningens riktighet. Detta gjordes i syfte att verifiera de uppgifter som lämnats i redovisningarna. Partierna och valmansföreningarna begärdes att lämna bokföringsuppgifterna om kampanjen.

Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna. Ett parti som i en av redovisningarna angetts som bidragsgivare har emellertid lämnat till revisionsverket ett klagomål där partiet bestrider att det beslutat att betala understöd till kandidaten. Partiet meddelar också att det har begärt om undersökning av ärendet. Revisionsverket kommer att kräva att ifrågavarande redovisning kompletteras om det senare framkommer att det inte har varit fråga om ett bidrag som ska redovisas.

Ta del av Statens revisionsverks publikation: Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018

kategorier