Revisionsutskottet stöder Statens revisionsverks syn på behovet av bättre kunskapsunderlag för skötseln av sysselsättningen

Enligt riksdagens revisionsutskott behövs exakt information om metodernas effekter för skötseln av sysselsättningen. Utskottet betonar också revisionsverkets uppföljningsansvar för att korrigera de missförhållanden och felaktigheter som upptäcktes i revisionerna. Synpunkterna ingår i utskottets betänkande om revisionsverkets årsberättelse 2020.

Statens revisionsverk har konstaterat att enbart sysselsättningsgraden inte är en indikation på lyckad sysselsättningspolitik. Revisionsutskottet betonar också att kunskapsunderlaget måste för-bättras och sättet att bedöma och genomföra konsekvenserna måste lösas redan när nya sysselsätt-ningsåtgärder planeras. Därtill ska existerande information användas bättre än tidigare i plane-ringen av politiska åtgärder.

Utöver de effektivaste sysselsättningstjänsterna erbjuds även mindre effektiva, eftersom tjänster-na också har andra målsättningar. Revisionsutskottet instämmer i revisionsverkets ståndpunkt och konstaterar att tjänsterna kan ha positiva effekter till exempel i form av bättre livshantering även när tjänsterna inte direkt bidrar till sysselsättning. Utskottet stöder revisionsverkets syn på att det utöver elektroniska tjänster ska finnas personliga tjänster, eftersom alla kunder inte är kapabla till att söka arbete på eget initiativ och självständigt.

I årsberättelsen behandlades också iakttagelser från granskningen av den nationella offentliga finansieringen som riktats till projekt inom Europeiska socialfonden (ESF). Jämfört med arbets-lösa i genomsnitt var deltagarna i ESF-projekten i en betydligt bättre ställning då man ser på del-tagarnas ålder, utbildning, sysselsättningsgrad och inkomst. Revisionsutskottet konstaterar att ESF-projekten inte har genomförts på avsett sätt och att det i fortsättningen bör säkerställas att projektens målgrupp är rätt.

Revisionsutskottet följer årligen statens ekonomi och dess utveckling utifrån revisionsverkets re-visioner. Utskottet betonar revisionsverkets uppföljningsansvar för att korrigera de missförhållan-den och felaktigheter som upptäcks i revisionerna. Utskottet anser det vara problematiskt att samma ämbetsverk upprepade gånger får anmärkningar och föreslår att man överväger hur revis-ionsverket kan effektivisera sina krav ifall den anmälningsskyldighet som ålagts verkets ledning inte leder till att situationen rättas till eller att det årligen finns anmärkningar i olika ärenden.

I sin årsberättelse 2020 behandlade Statens revisionsverk osäkerheten i den offentliga ekonomins prognoser. Även utskottet betonar att det är viktigt att påminna den politiska beslutsfattaren om den osäkerhet och det utrymme för tolkning som ingår i bedömningarna. I stället för kortsiktiga faktorer skulle det vara viktigare att i planeringen av finanspolitiken fästa uppmärksamhet vid en analys på medellång och lång sikt.

 

kategorier