Tarkastusvaliokunta tukee VTV:n näkemystä paremman tietopohjan tarpeesta työllisyyden hoidossa

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan työllisyyden hoidossa tarvitaan täsmällistä tietoa keinojen vaikuttavuudesta. Valiokunta korostaa myös tarkastusviraston seurantavastuuta tilintarkastuksissa havaittujen epäkohtien ja virheiden korjaamiseksi. Näkemykset sisältyvät valiokunnan mietintöön VTV:n vuosikertomuksesta 2020.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että työllisyysaste ei yksinään kerro työllisyyspolitiikan onnistumisesta. Tarkastusvaliokunta korostaakin, että tietopohjaa tulee parantaa ja vaikutusten arvioinnin tapa ja toteutus ratkaista jo uusia työllisyystoimia suunniteltaessa. Myös olemassa olevaa tietoa tulee käyttää aiempaa paremmin politiikkatoimien suunnittelussa.

Tehokkaimpien työllisyyspalveluiden lisäksi tarjotaan myös vähemmän tehokkaita siksi, että palveluilla on myös muita tavoitteita. Tarkastusvaliokunta yhtyy tarkastusviraston kantaan ja toteaa, että palveluilla voi olla myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi paremman elämänhallinnan muodossa silloinkin, kun palvelut eivät suoraan auta työllistymään. Valiokunta tukee tarkastusviraston näkemystä, että sähköisten palvelujen lisäksi tulee olla tarjolla henkilökohtaista palvelua, koska omatoiminen ja itsenäinen työnhaku ei onnistu kaikilta asiakkailta.

Vuosikertomuksessa käsiteltiin myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeisiin kohdennetun kansallisen julkisen rahoituksen tarkastuksen havaintoja. ESR-hankkeisiin osallistuneet henkilöt ovat olleet keskimääräistä työtöntä selvästi paremmassa asemassa, kun otetaan huomioon osallistujien ikä, koulutus, työssäkäynti ja tulot. Tarkastusvaliokunta toteaa, että ESR-hankkeet eivät ole toteutuneet tarkoitetulla tavalla ja jatkossa tuleekin paremmin varmistaa hankkeiden oikea kohderyhmä.

Tarkastusvaliokunta seuraa vuosittain valtion taloudenhoitoa ja sen kehitystä tarkastusviraston tekemien tilintarkastusten pohjalta. Valiokunta korostaa tarkastusviraston seurantavastuuta tilintarkastuksissa havaittujen epäkohtien ja virheiden korjaamiseksi. Valiokunta pitää ongelmallisena, että samat virastot saavat toistuvasti huomautuksia ja ehdottaa harkittavaksi, miten tarkastusvirasto voisi tehostaa vaatimuksiaan, mikäli viraston johdolle asetettu ilmoitusvelvollisuus ei johda asiantilan korjaamiseen tai että huomautettavaa löytyy vuosittain erilaisissa asioissa.

VTV käsitteli vuosikertomuksessaan 2020 julkisen talouden ennusteiden epävarmuutta. Myös valiokunta korostaa, että poliittiselle päätöksentekijälle on tärkeä muistuttaa arviointeihin sisältyvästä epävarmuudesta ja tulkinnanvarasta. Lyhyen aikavälin tekijöiden sijasta finanssipolitiikan suunnittelussa tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota keskipitkän ja pitkän aikavälin analyysiin.

Tarkastusvaliokunnan mietintö

VTV:n vuosikertomus eduskunnalle 2020

Tarkastuskertomus: Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019 (7/2020) 

Tarkastuskertomus: Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020 (6/2020)

Kategoriat