Samarbete och nya metoder lägger grunden för en mer träffsäker utveckling och granskning av förvaltningen

Den djupgående och genomgripande samhällsförändringen kommer att vara en utmaning för utvecklingen av förvaltningen under de kommande åren. Att identifiera förändringarna och formulera det väsentliga i dem blir nyckelfaktorer för arbetet med utveckling och revision. Dessutom blir även samarbetet mellan olika aktörer och aktörernas respektive roller föremål för granskning.

I en ny publikation från Statens revisionsverk ges en översikt över utvecklingsskedena i den finländska förvaltningen och över granskningen av förvaltningens verksamhet och utveckling.

Under de senaste åren har de dominerande temana för utvecklandet av förvaltningen särskilt varit stärkta förvaltningsövergripande praxis och konsekvent politik, effektivare användning av kunskap till stöd för beslutsfattande samt strategisk ledning.

Också inom revisionsverksamheten synas temana allt oftare framtidsinriktat och med sikte på att förnya revisionssättet. På så sätt kan kunskap produceras för att underbygga framtida beslut och avgöranden, vilket bidrar till att säkerställ att beslut och utvecklingsåtgärder inom statsfinanserna stöder uppnåendet av målen.

Förvaltningen och hur den utvecklas kan bedömas på olika sätt, till exempel efter verksamhetsnivå:

  • I fråga om riktlinjer och mål på den politiska nivån skulle man kunna utvärdera hur väl de utvalda och definierade målen passar in bland samhällsmålen bortom förvaltningen. Ett annat fruktbart föremål för utvärdering skulle vara hur konsekventa de mål som ställts upp för förnyandet av förvaltningen är sinsemellan.

  • I fråga om de konkreta helhetsreformerna skulle aspekter som kunde utvärderas och granskas till exempel vara hur väl fungerande och ändamålsenligt arbetet med planering och genomförande är, förhållandet mellan reformarbetets riktningar och åtgärder och de förvaltningspolitiska riktlinjerna, eller reformernas omfattning och enhetlighet inom förvaltningen.

Allteftersom de frågor som behandlas inom förvaltningen blir komplexare, är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att politiken blir konsekvent och att åtgärderna drar åt samma håll.

De som utvecklar förvaltningen identifierar själva behov och ställer särskilt förväntningar på att en helhetsbild ska skapas, kopplingar mellan saker och fenomen identifieras, den tidsliga dimensionen beaktas och att samarbetet och samverkan ska förbättras. Utifrån detta förväntar sig intressentgrupperna att revisionsverket även ska inta en roll som förenande faktor, möjliggöra diskussioner och upprätthålla en helhetsbild över förvaltningen och hur den utvecklas.

 

kategorier