Skötseln av statsfinanserna under undantagsförhållanden kräver omsorg

Till följd av pandemin råder det undantagstillstånd även i statsfinanserna och statsekonomin. Stora ekonomiska beslut fattas snabbt och genomförs omgående. Brådskan och stressen till trots – eller snarare på grund av dem – gäller det att iaktta ännu större noggrannhet i verksamheten än normalt. Rätta och riktiga åtgärder även under undantagsförhållanden bidrar till att öka och upprätthålla det inbördes förtroendet i vårt land.

Det säger sig självt att vi alla är i dagsläget tvungna att arbeta under svåra omständigheter. Många av oss måste snabbt ta till sig nya arbetssätt och uppgifter. Framtiden känns osäker och väcker oro. Detsamma gäller också statsekonomin, inom både beslutsfattandet och skötseln av statsfinanserna. Nu arbetar även kommunalanställda inom statens ekonomiprocesser med handläggning av stöd till företag.

Den fundamentala principen för skötseln av ekonomin under undantagsförhållanden är ovedersäglig: allt ska skötas med samma noggrannhet som under normala förhållanden. I det rådande läget kan detta vara svårt att uppnå. Därför kräver frågan särskild uppmärksamhet.

Nya ekonomiprocesser kräver extra stor noggrannhet

Speciellt då man bygger upp nya processer måste man se till att fördelningen av uppgifter och roller i ekonomiprocesserna är tydlig. Verksamheten ska också dokumenteras på lämpligt sätt. Nya verksamheter medför dessutom risker för nya fel och även bedrägerier. Därför måste det byggas upp adekvata kontrollsystem oavsett att man vill handla snabbt och effektivt möta pandemin.

Situationen är besvärlig även i många verksamheter som pågår som vanligt. De påverkas också av ändringar i bestämmelserna och av tillfälliga eller ändrade föreskrifter om bland annat upphandling och understöd. En del upphandlingar genomförs nu i en totalt förändrad omvärld där det uppstår konkurrens om att över huvud taget kunna skaffa fram nödvändiga artiklar.

Att ta till sig nytt är alltid en krävande uppgift och förutsätter att man noga sätter sig in i förändringarna och hur de ska genomföras. Det får vi inte förglömma mitt i brådskan.

I Finland har staten nästan genomgående övergått till elektroniska ekonomisystem. Trots detta kan avsaknaden av fysiska kontakter påverka funktionerna och det gäller att tänka på cybersäkerheten. Antalet hugade cyberbedragare kan öka i en undantagssituation.

Revisionsverket följer med snabbinsatta åtgärder

Statens revisionsverk fortsätter med granskningarna i stort sett som förut. Verket kommer att revidera alla bokföringsenheters redovisningar för 2019 och genomföra granskningarna för innevarande år. Effektivitetsrevisionerna, laglighetsgranskningarna och granskningarna av finanspolitiken genomförs också enligt plan.

För att ge förvaltningen arbetsro under undantagsförhållandena har vi beslutat att justera tidsplanen för en del av revisionerna. Revisionsverket följer också med de snabbinsatta åtgärderna speciellt med tanke på statsfinanserna och riskhanteringen. Det säger sig självt att så exceptionella åtgärder av stor ekonomisk magnitud kommer att bli föremål för extern revision i efterskott.

Tack vare väl genomförda utvecklingsinsatser var statens ekonomiförvaltning väl förberedd på att arbeta i de rådande omständigheterna. För att medborgarna fortsättningsvis ska lita på att staten handlar korrekt är det viktigt att hålla fast vid klanderfri verksamhet även under undantagsförhållanden. Man ska fatta rätta och regelriktiga beslut, verkställa de statsekonomiska processerna omsorgsfullt och framför allt tänka på att det i slutändan handlar om medborgarnas pengar. Användningen av skattemedlen måste vara effektiv i synnerhet nu då det står klart att staten till följd av coronaåtgärderna blir tvungen att låna stora belopp. Den skulden kommer att belasta framtida skattebetalare.

Revisionsverket bistår i enlighet med sitt uppdrag då problem tillstöter och verket står till tjänst också i undantagssituationer. De som arbetar inom ekonomiförvaltningen kan med fördel kontakta bokföringsenhetens revisor. Annars går det bra att kontakta revisionsverkets kommunikationsfunktion som slussar frågeställaren vidare till rätt person. Funktionens e-postadress är VTVViestinta@vtv.fi.

kategorier