Statsbokslutet är förenligt med bestämmelserna och årsberättelsen behandlar de offentliga finanserna på ett heltäckande sätt

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2017.

Statsbokslutet för 2017 har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna om statsbokslutet. Regeringens årsberättelse ger en övergripande bild av läget för de offentliga finanserna och innehåller de föreskrivna delarna av resultatinformation.

Utifrån revisionerna fäster revisionsverket uppmärksamhet vid förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den.

Utifrån bedömningen behandlar årsberättelsen i huvudsak de offentliga finanserna på ett heltäckande sätt samt delvis bredare och tydligare än förut. Informationen skulle dock med fördel kunna fördjupas, framförallt i beskrivningen av statens åtaganden och risker, bolagsinnehav och kommunal ekonomi.

kategorier