Statsbokslutet för 2019 och regeringens årsberättelse har gjorts upp på ett adekvat sätt

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2019 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det.

Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om 7 bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Rapporteringen om regeringsprogrammets mål är omfattande men det stora antalet mål ger ett snävare strategiskt perspektiv i rapporteringen. Överlag är rapporteringen mycket koncis.

Regeringens årsberättelse ger en i huvudsak heltäckande redovisning av de offentliga finanserna. På grund av coronavirussituationen är utsikterna för de offentliga finanserna exceptionellt osäkra, och i årsberättelsen saknas en utvecklingsprognos för den offentliga ekonomin. Revisionsverket ser detta som motiverat med tanke på de rådande omständigheterna. Informationsinnehållet i regeringens årsberättelse och Finansministeriets risköversikt bör vidareutvecklas som en helhet för att minska mängden överlappande information.

Ta del av publikationen: Särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

kategorier