Två rapporter om genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Statens revisionsverk har utfört en granskning av genomförandet av den reform av yrkesutbildningen som trädde i kraft 2018. Därtill har Owal Group på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utrett läget för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen särskilt med tanke på säkerställandet av yrkesutbildningens kvalitet och likabehandlingen och jämställdheten bland de studerande. Båda rapporterna offentliggjordes tisdagen den 16 mars.

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
STATENS REVISIONSVERK
OWAL GROUP

Enligt Owal Groups utredning har genomförandet av reformen framskridit planenligt. Den nya lagstiftningen har effektiviserat genomförandet av utbildningen och möjliggör bättre individuella studievägar och studietider. Även om reformen inte har inneburit betydande förändringar för alla utbildningsanordnare, kan den anses ha förenhetligat yrkesutbildningen och verksamhetspraxisen.

Reformens mål att den kontinuerliga ansökan ska bli den huvudsakliga vägen för ansökan har framskridit väl. Den gemensamma ansökan har kvarstått som en viktig kanal, i synnerhet i fråga om dem som kommer från grundskolan, men för en stor del av utbildningsanordnarna möjliggör kontinuerlig ansökan en flexibel antagning av studerande.

Den nya lagstiftningen om yrkesutbildning stöder ett arbetslivsorienterat ordnande av utbildning. En svaghet anses vara att finansieringssystemet inte sporrar till att genomföra kortvariga utbildningar som svarar mot arbetslivets behov eller till att ta emot studerande med bristfälliga inlärningsfärdigheter eller språkkunskaper. Anordnarna upplever det som ett särskilt missförhållande att finansieringssystemet är oförutsägbart och splittrat.

När det gäller undervisningen och handledningen är resultaten i viss mån motstridiga. Enligt den respons som utbildningsanordnarna fått upplevs den undervisning och handledning som de studerande får i huvudsak vara tillräcklig. Å andra sidan är undervisnings- och handledningspersonalens bedömning av resursernas tillräcklighet för personlig tillämpning och handledning av studerande även i arbetslivet mer kritisk.

Även enligt Statens revisionsverks revisionsberättelse verkar uppnåendet av målen för reformen framskrida planenligt. Praxis inom yrkesutbildningen har enligt rektorerna i regel utvecklats i linje med målen för reformen.

Även utbildningsanordnarnas samarbete med företag har utvecklats. Enligt revisionsverket har aktörer inom näringslivet blivit en viktig del av utbildningssystemet.

Utbildningens genomslag bör beaktas i finansieringen av utbildningen. Enligt rapporten är de faktorer som inverkar på finansieringen dock inte tillräckligt transparenta. Statens revisionsverk lägger fram en rad rekommendationer i anslutning till detta.

Materialet som granskningen grundar sig på är en enkät riktad till rektorerna vid alla yrkesinstitut (svarsprocent 89,1 %), intervjuer och gruppdiskussioner med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och olika intressentgrupper samt yrkesutbildningens prestationsbeslut för 2018–2020.

Mer information:
Owal Group: Laura Jauhola, tfn 050 443 1841
Statens revisionsverk: Ledande effektivitetsrevisor Sami Vuorinen, tfn 0400 589 933
UKM: överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308 och projektplanerare Erno Hyvönen, tfn 02953 30398

Owal Group: Utredning om genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

kategorier