Vitesprocessen för kommunalvalet 2021 är igång

Valfinansieringen ska redovisas till Statens revisionsverk inom två månader efter att valresultatet har fastställts, vilket innebär att tidsfristen löpte ut 16.8.2021.

236 personer som valts till fullmäktigeledamöter eller ersättare i kommunalvalet hade inte lämnat in sin redovisning av valfinansieringen i tid trots flera uppmaningar. För dessa personer inledde revisionsverket en vitesprocess i oktober. 56 redovisningsskyldiga hade fortfarande inte redovisat sin valfinansiering 17.11.2021.

Enligt valfinansieringslagen kan revisionsverket vid vite förpliktiga den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning av sin valfinansiering. Innan vite föreläggs ska den redovisningsskyldige ges tillfälle att avge förklaring, dvs. att parten hörs. I detta första skede av vitesprocessen lämnar stämningsmännen den redovisningsskyldige ett meddelande om processens skede och om möjligheten att avge förklaring. I fråga om dem som inte redovisar sin valfinansiering efter att begäran om förklaring lämnats fattar man ett beslut om föreläggande av vite. Därefter får parten ytterligare en gång möjlighet att höras innan beslutet om utdömande av vite fattas. Vitet uppgår till 5 000 euro och döms ut av vitesnämnden.

Om den redovisningsskyldige lämnar in sin redovisning av valfinansieringen, förfaller vitesprocessen omedelbart varvid ingen separat förklaring behöver avges. Redovisningen kan göras elektroniskt på adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

 

kategorier