Arbetsförmedlingens ställning och tyngdpunkter

Revisionen visade att den offentliga arbetsförmedlingen i arbetsförvaltningens verksamhet och även i arbetsministeriets styrning har fått ge vika för andra uppgifter som har ålagts förvaltningsområdet. I arbetsministeriets styrning har arbetsförvaltningens verksamhet inte harmonierat med linjedragningarna i statens allmänna ekonomiska politik. Vid revisionen har bedömts, huruvida den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsförvaltningens verksamhet som verkställare av arbetsförmedlingen har stött de nationalekonomiska målsättningarna för skötseln av sysselsättningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier