Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2009

Statens revisionsverk har vid Europaparlamentsvalet 2009 övervakat iakttagandet av den i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivna skyldigheten att lämna in en redovisning av valfinansiering och valkampanjkostnader på det sätt som föreskrivs i lagen.

Statens revisionsverk lämnar med stöd av 10 § 3 momentet i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val en berättelse till riksdagen om de redovisningar som tagits emot och verkets tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs.

Huvudsakligt innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid Europaparlamentsvalet år 2009, dvs. de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställts, har lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen. I samband med handläggningen och kontrollen av redovisningarna har till Statens revisionsverks kännedom inte kommit omständigheter, på grund av vilka revisionsverket hade haft skäl att börja närmare utreda redovisningarnas riktighet. Redovisningarna hade gjorts upp med den noggrannhet som förutsätts i valfinansieringslagen, och redovisningarna innehöll de redovisningsskyldigas ställningstaganden till samtliga de väsentligaste omständigheterna med tanke på iakttagandet av valfinansieringslagen. Redovisningarna av valfinansieringen hålls tillgängliga för allmänheten till 10.6.2015.

Till följd av kontrollåtgärder uppmanade Statens revisionsverk två redovisningsskyldiga att komplettera sina redovisningar av valfinansieringen efter det att den bestämda tiden för inlämnande av redovisningen hade gått ut. Uppmaningen gavs muntligt och båda de redovisningsskyldiga kompletterade sin redovisning utan dröjsmål. Bristerna var inte väsentliga.

Till Statens revisionsverk har inte anförts klagomål i anknytning till redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2009. Vid Europaparlamentsvalet år 2009 tillämpades lagen om kandidaters valfinansiering partiellt.

 

kategorier