Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen. Revisionsverket tog inte emot några klagomål gällande redovisningarna. Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna i Europaparlamentsvalet 2019 lämnade in de redovisningar av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som fastställs i valfinansieringslagen.

Alla kandidater i Europaparlamentsvalet 2019 lämnade in de redovisningar av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som fastställs i valfinansieringslagen.

I samband med behandlingen redovisningarna bad revisionsverket 14 redovisningsskyldiga komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde främst preciseringar av redovisade finansieringsdata.

Revisionsverket bad samtliga redovisningsskyldiga lämna utredningar om valfinansieringsredovisningens riktighet. Detta gjordes i syfte att verifiera de uppgifter som lämnats i redovisningarna. Därför ombads kandidaterna lämna in kontoutdrag för de bankkonton som använts vid valkampanjen.

Revisionsverket tog inte emot några klagomål gällande redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019.

Tillsynsprocessen kan anses vara fungerande på ett allmänt plan. Transparensen i valfinansieringen bygger dock fortfarande på att de redovisningsskyldiga öppet och ärligt redovisar medlen.

Efter behandlingen av redovisningarna och kompletteringarna av de erhållna utredningarna och redovisningarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B212019rd