Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet i Lovisa år 2009

Statens revisionsverk har vid kommunalvalet i Lovisa 2009 övervakat iakttagandet av den i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivna skyldigheten att lämna en redovisning av valfinansiering och valkampanjkostnader på det sätt som föreskrivs i lagen.

Statens revisionsverk lämnar med stöd av 10 § 3 momentet i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val en berättelse till riksdagen om de redovisningarsom tagits emot och verkets tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs.

Huvudsakligt innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid kommunalvalet i Lovisa år 2009, dvs. de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare, har lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen.

Inom den i lagen om kandidaters valfinansiering bestämda tiden hade en redovisning inte lämnats av 22 redovisningsskyldiga. Revisionsverket uppmanade de redovisningsskyldiga, som inte hade lämnat sin redovisning, att göra upp och lämna in sin redovisning av valfinansieringen till revisionsverket. Den första uppmaningen sändes 5.1.2010 till sjutton redovisningsskyldiga och en andra uppmaning med mottagningsbevis 26.1.2010 till fyra redovisningsskyldiga. I fråga om en redovisningsskyldig inleddes en vitesprocess, som emellertid förföll, emedan den redovisningsskyldiga lämnade sin redovisning av valfinansieringen.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna uppmanade revisionsverket 43 redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera den gjorda redovisningen. Korrigeringarna hade som regel att göra med brister i specificeringen av kostnader eller finansiering.

Efter de kompletteringar som har gjorts efter uppmaningarna i samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna har till Statens revisionsverks kännedom inte kommit omständigheter, på grund av vilka revisionsverket hade skäl att betvivla de inlämnade redovisningarnas riktighet.

 

kategorier