Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2012

Alla de som var redovisningsskyldiga, dvs. de partier som uppställt en kandidat, har lämnat redovisningen av valfinansieringen. Alla redovisningar av valfinansieringen lämnades inom den bestämda tiden. I berättelsen behandlas allmänt valfinansieringslagens funktionsduglighet.

Huvudsakligt innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid presidentvalet år 2012, dvs. de partier som uppställt en kandidat, har lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen. Alla redovisningar av valfinansieringen lämnades inom den bestämda tiden.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket fem redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera den gjorda redovisningen. Korrigeringarna hade att göra med behov av preciseringar i uppgifterna rörande specificering av finansieringen.

Revisionsverket begärde av alla redovisningsskyldiga utredningar angående redovisningarnas riktighet. Syftet med begärandena om utredning var att bestyrka de uppgifter som lämnats i redovisningarna av valfinansieringen. Som utredningar begärdes bokföringsuppgifter med anknytning till presidentvalskampanjen från partierna samt eventuella stödföreningar. Grunden för begärandena om utredning var inte tvivel på att redovisningarna av valfinansieringen var riktiga. De erhållna utredningarna är sekretessbelagda med stöd av 24 § 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Till revisionsverket anfördes inte klagomål i anknytning till redovisningen av valfinansieringen vid presidentvalet år 2012.

I berättelsen behandlas allmänt valfinansieringslagens funktionsduglighet.

På basis av behandlingen av redovisningarna eller erhållna utredningar och kompletteringar har till statens revisionsverks kännedom inte kommit omständigheter, på grund av vilka revisionsverket hade skäl att betvivla de inlämnade redovisningarnas riktighet.

 

kategorier