Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – finansieringen för spetsprojekten som helhet

Statsminister Sipiläs regering fördelade sammanlagt 323 miljoner euro för Bioekonomi och ren teknik och inrättade fem spetsprojekt. Målen för dessa projekt uppnåddes dock endast delvis. Statens revisionsverk utvärderade vilka förutsättningar spetsprojektsystemet skapade för att målen skulle kunna uppnås. Dessutom utvärderade revisionsverket hur regeringens nya strategimodell och spetsprojektsystemet fungerade.

I regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering var ett av fokusområdena Bioekonomi och ren teknik, som bestod av fem spetsprojekt. Regeringen fördelade sammanlagt 323 miljoner euro och satte upp fyra mål för Bioekonomi och ren teknik för den aktuella regeringsperioden. Verksamheten i fokusområdet leddes av en ministerarbetsgrupp.

Statens revisionsverk utvärderade hur väl regeringsperiodens mål för fokusområdet uppnåddes och vilka förutsättningar beredningen och genomförandet av verksamheten gav för att målen skulle kunna uppnås. Dessutom utvärderade revisionsverket hur regeringens nya strategimodell och spetsprojektsystemet fungerade.

Utifrån observationerna vid granskningen gav beredningen och genomförandet av verksamheten inom fokusområdet i sig goda förutsättningar för att uppnå regeringsperiodens mål. Målen uppnåddes dock endast delvis. Energi- och klimatmålen kommer att uppnås och avregleringsmålen uppnåddes väl. Däremot skapades endast ett litet antal arbetstillfällen inom bioekonomi och cleantech, och handelsbalansen för livsmedel och lönsamheten inom jordbruket förbättrades inte.

Organiseringen av projekthelheten var ändamålsenlig och effektiv. De planerade och finansierade åtgärderna genomfördes, och en utvärdering av hur den nya strategimodellen hade fungerat gjordes redan under verksamhetens förlopp. Målen, arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och tidsplanerna hade fastställts. Målen följdes upp kontinuerligt och indikatorerna hade fastställts för uppföljningen. Informationsförmedlingen mellan ministerierna och ministerarbetsgruppen var också smidig.

När regeringen gör upp en ny strategimodell och spetsprojektsystemet vidareutvecklas i framtiden, rekommenderar revisionsverket att särskild uppmärksamhet ägnas åt att ministerarbetsgrupperna ges anvisningar. På så sätt kan ett smidigt, effektivt och systematiskt arbete säkerställas för grupperna. Statsrådets kansli bör utarbeta anvisningar om sådana frågor, åtgärder, planer och förfaranden som bör överenskommas skriftligen i ministerarbetsgrupperna genast när verksamheten inom ett fokusområde inleds. Inskrivningarna ska utgöra en instruktionshandbok som ministerarbetsgruppen gemensamt har godkänt för fokusområdet.

kategorier