Staten som främjare av cleantech-upphandlingar

Regeringen har strävat efter att göra Finland till en föregångare inom ren teknik. I VTV:s revision bedömdes uppfyllelsen av de politiska målen för cleantech-upphandlingar och hur upphandlingarna skulle kunna utvecklas. Dessa politiskt uppställda mål har ännu inte uppnåtts.

Finland har satsat kraftigt på bioekonomi och ren teknik (cleantech) de senaste åren. Ett av målen i programmet för Juha Sipiläs regering är att göra Finland till en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och cleantech. I regeringsprogrammet har bioekonomi och ren energi tilldelats över 300 miljoner euro för åren 2016–2018.

Avsikten är att främja regeringsprogrammets mål genom offentliga upphandlingar som skapar en marknad för miljövänliga cleantech-lösningar. Detta skulle kunna ha en betydande effekt eftersom det sammanlagda värdet av de offentliga upphandlingarna i Finland är ca 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar ca 17 % av BNP. Därför bedömde VTV uppfyllelsen av de politiska målen för cleantech-upphandlingar och hur upphandlingarna skulle kunna utvecklas.

Enligt Statens revisionsverks granskning har man ännu inte kunnat skapa någon marknad av betydelse och de uppställda målen i regeringsprogrammet har inte uppnåtts. Det är svårt att uppfylla gemensamma mål eftersom ansvaret för att utveckla den offentliga upphandlingsverksamheten är utspritt på flera olika aktörer. Merparten av alla offentliga cleantech-upphandlingar görs av kommunerna, vars verksamhet är ganska åtskild från staten. Även i statsförvaltningen är ansvaret för cleantech-upphandlingarna fördelat på flera ministerier.

Statens olika aktörer och kommunerna skulle kunna bindas till gemensamma mål med hjälp av en nationell upphandlingsstrategi och långsiktiga konkreta miljömål som följs upp systematiskt. Dessutom bör man utveckla koordinationen mellan förvaltningsområdena samt upphandlingsenheternas upphandlingskompetens och arbetssätt.

Resultaten från granskningen rapporterades i två delar.

I rapporten Staten som främjare av cleantech-upphandlingar – genomförande av cleantech-upphandlingar granskas utveckling av upphandlingsfunktionen i en fallstudie som utgår från enskilda upphandlingar och upphandlingsorganisationer.

I rapporten Staten som främjare av cleantech-upphandlingar – utveckling av den offentliga förvaltningens cleantech-upphandlingar bedöms hur de politiska målen för cleantech-upphandlingar och tillhörande miljömål har uppfyllts.

kategorier