Bokslut 2018

Statens revisionsverks bokslut för räkenskapsåret 2018 innehåller uppgifter om efterlevnaden av budgeten, intäkter och kostnader samt ämbetsverkets finansiella ställning och operativa resultat. I bokslutet ingår en verksamhetsberättelse som beskriver verksamheten, dess utveckling och verkets samhällseffekt.

Statens revisionsverk är en i grundlagen föreskriven oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom svarar Statens revisionsverk för tillsynen över parti- och valfinansieringen. Revisionsverket är nationellt revisionsorgan enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och samverkar med Europeiska revisionsrätten i den externa tillsynen över unionens medel.

kategorier