Centraliserade ICT-tjänster och -anskaffningar

Målsättningarna för statens centraliserade ICT-tjänster har ännu inte uppnåtts helt.

I regeringsprogrammet uppsattes 2011 målet att samla de statliga ICT-servicecentrens branschoberoende uppgifter på ett ställe och därigenom uppnå kostnadsbesparingar i produktionen av ICT-tjänster. Uppgifterna centraliserades till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, som inrättades för detta ändamål. Besparingar eftersträvades också genom centralisering av statens ICT-upphandlingar till Valtori och statens inköpscentral Hansel Ab. Sparmålet var 47 miljoner euro fram till 2018.

Statsförvaltningens grundläggande informationsteknik (hårdvara, program, dataförbindelser och driftstjänster) påverkar hela förvaltningens funktionalitet i mycket betydande grad och kostnaderna är stora. Därför utredde Statens revisionsverk ordnandet av statens centraliserade ICT-tjänster och om de uppställda målen för centraliseringen av tjänster och upphandlingar hade uppnåtts senast 2018.

Valtori har sedan 2017 gjort utvecklingsinsatser, som dock inte hunnit påverka revisionens slutsatser eller kundupplevelsen. De eftersträvade fördelarna med centraliseringen har ännu inte uppnåtts fullt ut. Hittills har merparten av de uppnådda besparingarna kommit via Hansels ramavtal. Enligt sin normala praxis kommer VTV att bedöma den fortsatta utvecklingen ett par år efter revisionen.

Rekommendationer som läggs fram i revisionen är att man ska utvärdera möjligheten att centralisera det övergripande ansvaret för upphandlingar inom grundläggande informationsteknik till en aktör med tanke på resursernas tillräcklighet och kundernas behov samt att man ska utöka användningen av kostnads- och kvalitetsindikatorer i styrningen av Valtori.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-455-2