Målsättningarna för statens centraliserade ICT-tjänster har ännu inte uppnåtts helt

Målsättningarna för statsförvaltningens centraliserade ICT-tjänster har ännu inte uppnåtts vad gäller kostnadsbesparingar och kvalitetsnivå.

I programmet för statsminister Jyrki Katainens regering uppsattes 2011 målet att samla de statliga ICT-servicecentrens branschoberoende uppgifter på ett ställe och därigenom uppnå besparingar i produktionen av ICT-tjänster. Därmed uppstod ett nytt servicecenter, Valtori (Statens center för informations- och kommunikationsteknik), med målet att bland annat generera besparingar på 47 miljoner euro och förbättra kostnadseffektiviteten senast 2018.

Statens revisionsverk (VTV) granskade om de uppsatta målen har uppnåtts 2018 och om statens centraliserade ICT-upphandlingar har ordnats på ett effektivt sätt. Resultaten av granskningen kan utnyttjas även i framtiden, om staten eftersträvar ytterligare effektivisering av verksamheten genom motsvarande reformer. Föremål för VTV:s granskning var Valtori, som producerar statens branschoberoende informations- och kommunikationstekniska tjänster, och finansministeriet, som ansvarar för styrningen av Valtori, samt i fråga om ICT-upphandlingar Hansel Ab.

“Valtori har sedan 2017 gjort breda utvecklingsinsatser, som dock inte hunnit påverka revisionens slutsatser eller kundupplevelsen. Vid revisionstidpunkten hade man ännu inte uppnått spar- eller kundupplevelsemålen för de tjänster som överfördes från ämbetsverken till Valtori. Enligt sin normala praxis kommer VTV att bedöma den fortsatta utvecklingen ett par år efter revisionen”, säger VTV:s ledande effektivitetsrevisor Jaakko Julin.

De eftersträvade fördelarna med centraliseringen har ännu inte uppnåtts fullt ut. Hittills har merparten av de uppnådda besparingarna kommit via Hansels ramavtal. Kostnaderna för de centraliserade ICT-tjänsterna är fortfarande alltför höga, och tjänsterna tillgodoser inte alla kunders behov. Därför har målsättningarna för t.ex. tjänsternas nyttjandegrad inte uppnåtts.

“Bakgrunden till dagens problem är vissa avgöranden då Valtori inrättades och som gjorde att avtal och resurser överfördes utan tillräckliga investeringsmöjligheter när verksamheten inleddes”, säger Julin.

Enligt VTV:s rekommendationer ska betydande reformer inom ICT-verksamheten beredas med sådan noggrannhet att målsättningarna gällande tidsplanen och kostnaderna för genomförandet är realistiska. Finansministeriet bör dessutom utveckla styrningen av Valtori så att den mer precist bygger på de kostnads- och kvalitetsindikatorer som har angetts för tjänsterna.

 

Ta del av publikationen: Centraliserade ICT-tjänster och -anskaffningar

Mer information om VTV:s revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier