Finanspolitiska övervakningens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna

Revisionsverket bedömer att valperiodsmålen för den offentliga sektorns finansiella balans uppnås i och med den starka ekonomiska tillväxten.

Sammanfattning av bedömningen

Revisionsverket bedömer att valperiodsmålen för den offentliga sektorns finansiella balans uppnås i och med den starka ekonomiska tillväxten. Enligt beräkningar utifrån finansministeriets prognos når den offentliga sektorn 2019 ett konjunkturrensat strukturellt saldo på -0,7 procent medan sektorns medelfristiga mål (MTO) är -0,5 procent.

Dessutom uppnås målen för det nominella saldot och skuldkvoten i de offentliga finanserna, vilket i huvudsak beror på konjunkturella inkomstökningar och utgiftsminskningar. Beräkningar utifrån ett uppdaterat dataunderlag visar att det inte skett någon betydande förbättring av den offentliga sektorns strukturella saldo under valperioden.

Förhandsbedömningen är att Finland följer reglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt i dess förebyggande och korrigerande delar 2018. Trots ett försämrat strukturellt saldo i de offentliga finanserna ligger utvecklingen inte väsentligt efter den nödvändiga anpassningen när man beaktar att kommissionen medger viss flexibilitet. Enligt föreliggande uppgifter kommer Finland att följa reglerna även 2019, då det strukturella saldot förväntas bli bättre än innevarande år.

Finansministeriets prognoser, såsom underlag för utkastet till budgetplan, kan enligt revisionsverkets iakttagelser inte anses orealistiska i regelverkets mening. På hösten justerade ministeriet prognosen för den ekonomiska tillväxten så att den höjdes för 2018 och sänktes för 2019. Medelvärdet av tillväxten 2018 och 2019 var dock oförändrat. Höstprognosen för 2018 underbetonar justeringsrisken något och ligger över medianprognosen medan prognosen för 2019 är försiktigare än medianen av samtliga bevakade prognoskällor.

kategorier