Den ekonomiska tillväxten bidrar till att valperiodsmålen uppnås

Enligt Statens revisionsverks bedömning leder den starka ekonomiska tillväxten till att valperiodsmålen för finansiell balans i den offentliga sektorn uppnås nästan helt. VTV har publicerat den finanspolitiska övervakningens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna.

Målen för den finansiella balansen och skuldkvoten i de offentliga finanserna uppnås år 2019. Enligt VTV:s beräkningar når den offentliga sektorn år 2019 ett konjunkturrensat strukturellt saldo på -0,7 procent medan sektorns medelfristiga mål är -0,5 procent. Beräkningarna bygger på finansministeriets ekonomiska prognos. Ingen väsentlig förbättring av det strukturella saldot förväntas under valperioden, dvs. åren 2015–2019. Måluppfyllelsen har påverkats mer av det förbättrade ekonomiska läget än av de vidtagna finanspolitiska åtgärderna.

“VTV:s förhandsbedömning är att Finland följer reglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt i dess förebyggande och korrigerande delar 2018. Trots ett försämrat strukturellt saldo ligger utvecklingen inte väsentligt efter den nödvändiga anpassningen när man beaktar att kommissionen medger viss flexibilitet. Enligt föreliggande uppgifter kommer Finland att följa reglerna även 2019”, säger Matti Okko, VTV:s revisionschef för finanspolitik.

Budgetpropositionen och utkastet till budgetplan utgår från finansministeriets konjunkturprognos och bedömning av tillväxten på medellång och lång sikt.

“Finansministeriet förutspår att BNP ökar med 3 % år 2018, vilket är en högre siffra än medianprognosen i de prognoskällor för Finlands ekonomi som VTV bevakar. Å andra sidan är finansministeriets BNP-prognos för år 2019 mer försiktig än medianprognosen. Finansministeriets prognos kan dock inte anses orealistisk”, säger Arto Kokkinen, VTV:s Senior ekonom.

I bedömningen från VTV:s finanspolitiska övervakning granskas på förhand hur regeringen uppfyller sina mål och följer reglerna för finanspolitiken åren 2018–2019. I bedömningen beaktas regeringens utkast till budgetplan och budgetpropositionen för år 2019. Som underlag användes finansministeriets oberoende ekonomiska prognos och andra ekonomiska prognoser. Rapporten omfattar även VTV:s bedömning av realismen i finansministeriets ekonomiska prognoser.

I december 2018 publicerar VTV dessutom en större valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken. I den bedöms valperioden utifrån regeringens mål samt efterlevnaden och dimensioneringen av reglerna för finanspolitiken. I decemberrapporten redovisar VTV även sådana iakttagelser om beredningen av finanspolitiken, dataunderlaget och styrmedlens funktion som påverkar den kommande valperioden.

kategorier