Förebyggande av utslagning av unga

På basis av revisionen har effekterna av åtgärderna för förebyggande av utslagning av unga just inte utretts. Också den information som anknyter till den finansiella betydelsen av förebyggande av utslagning är splittrad, och på basis av den kan inte tillförlitligt bedömas de totala kostnaderna för den verksamhet som syftar till att förebygga utslagning av unga. Syftet med revisionen har varit att klargöra effekterna av de åtgärder mellan förvaltningsområdena som syftar till att förebygga utslagning av unga. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier