Kommande publikation: Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten

Revisionen utreder på vilka sätt Social- och hälsovårdsministeriet har styrt och främjat såväl egenkontrollen inom social- och hälsovården som patient- och klientsäkerheten under de senaste tio åren. Samtidigt tecknas en övergripande lägesbild av uppföljningen och informationshanteringen med avseende på patient- och klientsäkerheten. Patient- och klientsäkerheten hör till de viktigaste samhällspolitiska målen varigenom det är möjligt att höja social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och effekt. Kvaliteten på servicen beror också i hög grad på kontrollen, och inom social- och hälsovården har man de senaste åren övergått mer och mer till självpåtagen kvalitetsstyrning samt egenkontroll på verksamhetsenheterna.

Revisionen förväntas ge relevant information för riksdagen samt Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde. Revisionen är också viktig för serviceanordnarna och serviceleverantörerna samt för medborgarna.

kategorier